eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernichów › Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 IIOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W CZERNICHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 17

1.5.2.) Miejscowość: Czernichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czernichow.edu@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nawozów mineralnych w roku 2023 II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c74451f-ca10-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039670/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Nawozy mineralne na rok 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c74451f-ca10-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającymi, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, oraz ewentualnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: czernichow.edu@gmail.com. Wykonawcy składając ofertę akceptują postanowienia Regulaminu korzystania z Platformy e-Zamówienia - dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy"

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
a ani logowania.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/ wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
5. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesłanej wiadomości uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem do podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e- Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 32 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6c74451f-ca10-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): eżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji
zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie;
ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów;
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Waldemar Tarkowski mail: walmarbhp@onet.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o przepisy Pzp i aktów wykonawczych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSRC/270/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów azotowych, w szczególności:
a) Saletra amonowa 32%N ZAKSAN lub równoważna o granulacji 2-5 mm - nie mniej niż 95%, w ilości 12,0 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
b) Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM 32 lub równoważny - gęstość nasypowa: 1,32 kg/dm3 (±0,01), N (azot całkowity): 32% (±0,6), w ilości 30,0 ton – dostawa marzec 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
c) Mocznik granulowany 46% N PULGRAN z inhibitorem ureazy lub równoważny o granulacji 3-5 mm, nie mniej niż 90%, w ilości 17,0 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów wieloskładnikowych, w szczególności:
a) Nawóz wieloskładnikowy NPS 18:46:5 lub równoważny o granulacji 2-5 mm, nie mniej niż 92%, Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3, N (azot całkowity): 18%, N (azot amonowy): 18%, P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie): 46%, P2O5 (rozpuszczalny w wodzie): 41%, SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):5%, w ilości 11,0 ton – dostawa 6,0 tony w kwietniu 2023, 6,0 ton w sierpniu 2023), (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
b) Nawóz wieloskładnikowy NPKS 6-8N:20P:30K:7S lub równoważny, azot amonowy (N-NH4)(6%), pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie(20%), tlenek potasu (K2O)(30%), trójtlenek siarki (SO3)(7%), w ilości 34,0 ton (34 ton – dostawa marzec lub kwiecień 2023, (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
c) Sól potasowa 60% K, w ilości 13,0 tony – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia);
d) Kreda nawozowa granulowana, min 50% CaO, w ilości 18,0 ton – dostawa 7,0 ton marzec 2023, 11,0 ton - sierpień 2023 (równoważność w zakresie składu i przeznaczenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24400000-8 - Nawozy azotowe i związki azotu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dolistnych i innych I, w szczególności:
a) BioFol PLEX lub równoważny w ilości 40 litrów – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot (N) całkowity 2,00 % (m/m), Magnez 0,30 % (m/m), Siarka 5,00 % (m/m), Bor 0,15 % (m/m), Miedź 0,05 % (m/m), Żelazo 0,20 % (m/m), Mangan 0,10 % (m/m), Cynk 0,50 % (m/m), Węgiel 1,25 % (m/m), Wyciąg z Alg 5,00 % (m/m), Hormony roślinne ilości śladowe, Betaina ilości śladowe, Aminokwasy ilości śladowe, Wit. B1 ilości śladowe oraz przeznaczenia);
b) GranuFol MIKRO lub równoważny w ilości 70 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Mangan (Mn) 8,00 % (m/m), Magnez (Mg0) 4,00 % (m/m), Miedź (Cu) 6,40 % (m/m), Żelazo (Fe) 0,25 % (m/m), Cynk (Zn) 0,30 % (m/m), Bor (B) 4,00 % (m/m), Molibden (Mo) 0,50 % (m/m), Siarka (S) 10,26 % (m/m) (SO3) 25,65 % (m/m) oraz przeznaczenia);
c) GranuFol CUMAN lub równoważny w ilości 40 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Trójtlenek siarki (SO3)całkowity 43,3%, Miedź elementarna (Cu) 5%, Mangan elementarny (Mn) 25,0% oraz przeznaczenia)
d) GranuFol MAG lub równoważny w ilości 250 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Żelazo (Fe) całkowite w formie siarczanu 0,42 % 4,2 g/kg, Tlenek magnezu (MgO) całkowity w formie siarczanu 20,00 % 200,0 g/kg, Tlenek siarki (SO3) całkowity 41,00 % 410,0 g/kg oraz przeznaczenia);
e) GranuFol CORNPOT lub równoważny w ilości 25 kg – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot (N) całkowity 30 g/kg, Fosfor (P2O5) 210 g/kg, Potas (K2O) 80 g/kg, Siarka (SO3) 234 g/kg, Cynk (Zn) 100 g/kg, Magnez (MgO) 32 g/kg, Mangan (Mn) 20 g/kg, Miedź (Cu) 10 g/kg, Bor (B) 5 g/kg oraz przeznaczenia);
f) Nitron S lub równoważny w ilości 1000 l – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Azot - Całkowity azot (N) 24,6 % , 320g/l, Siarka całkowita (SO3) 5,4%, 68 g/l postaci tiosiarczanu, oraz przeznaczenia).
g) BioFol SUNAGREEN lub równoważny w ilości 6l – dostawa marzec lub kwiecień 2023 (równoważność w zakresie składu: Kwas 2-aminobenzoesowy 5,0 ±0,5 g/l, Kwas 2- hydroksybenzoesowy 2,5±0,5 g/l, pH 5,0-7,0, oraz przeznaczenia).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24410000-1 - Nawozy azotowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24410000-1 - Nawozy azotowe

24440000-0 - Różne nawozy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem (KRS, CEIDG).
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5) Zdolność zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie stanowi załącznik
nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany są nieistotne. Istotne zmiany umowy zawiera zawarte zostały w art. 454 ust. 1 Pzp.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy:
1) wynagrodzenia – zmiana związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany
wysokości stawki podatku VAT);
2) wynagrodzenia, w sytuacji gdy Zamawiający będzie miał potrzebę zmniejszenia ilości asortymentu;
3) terminu realizacji z przyczyn pogodowych, w tym wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wydłużenia okresu
grzewczego;
4) terminu realizacji z przyczyn niepowstałych z winy wykonawcy, w tym działania siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na e- Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.