eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojcieszów › Przebudowa Sali widowiskowej w WojcieszowieOgłoszenie z dnia 2023-04-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOJCIESZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390767191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wojcieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-550

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756 666 511

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wojcieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6db8375-daff-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00177927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074506/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Sali Widowiskowej w Wojcieszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/ - zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu
w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
Rozdział 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu
w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).


W celu podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów Wykonawca musi pobrać pliki
z miejsca „Dokumentacja zamówienia”, podpisać je poza Platformą, a następnie załączyć podpisane pliki do oferty.
Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/ lub
2) poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl a następnie wybranie opcji „Przystąp do postępowania”.
3) Wykonawca nie posiadający konta zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy na Platformie trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w Postępowaniu. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację
o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w tym potwierdzeniu.
UWAGA:
Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ korzystając ze „Strefy publicznej” Platformy nie rejestrując konta. Rejestracja konta jest niezbędna w celu złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu.

Zalecenia odnośnie podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES.
2) W przypadku dokumentów w formacie innym niż „pdf” wymagany będzie oddzielny plik z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) Jeżeli wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym to zgodnie z ustawą może podpisać ofertę podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia postępowania są przetwarzane w celu
wykonania czynności związanych
z przeprowadzeniem postępowania, realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji obowiązków ustawowych
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób, które zostaną wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych
umożliwiających wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PU.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn. „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie”.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
3.1.1. Prace remontowe obejmujące przywrócenie pierwotnej funkcji sceny:
- rozebranie istniejącej konstrukcji drewnianej sceny;
- osuszenie i odgrzybienie ścian;
- wykonanie posadzek z paneli;
- wykonanie podkładu z materiałów sypkich pod scenę;
- wykonanie podkładu i izolacji poziomej;
- wykonanie ocieplenia z płyt styropianu pod scenę;
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki;
- malowanie ścian sali farby matowe emulsyjne - kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym (szary);
- malowanie sufitów Sali;
- malowanie ścian i sufitów sceny kolor czarny;
- wymiana opraw oświetleniowych na oświetlenie typu LED.
3.1.2. Remont dachu budynku przy ul. B. Chrobrego 105 w Wojcieszowie szczegółowo opisany w przedmiarze robót – załącznik nr 9 do SWZ,
3.1.3. Wyposażenie sceny w profesjonalne rozwiązania z zakresu konstrukcji scenicznych, okotarowania, oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia i multimediów.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto realizacji zamówienia (C) – 60%,
2) Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane okratowanie sceniczne, oświetlenie sceniczne, system prezentacji multimedialnych, system nagłośnienia (G) - waga kryterium 40 %.

Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem:
S = C + G
S - łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy w ramach wszystkich kryteriów,
C - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena brutto realizacji zamówienia”.
G - łączna liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”
Zapisy dotyczące sposobu oceny ofert zostały zawarte w rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane okratowanie sceniczne, oświetlenie sceniczne, system prezentacji multimedialnych, system nagłośnienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej
o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. który wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe:
Dla potrzeb oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP w oparciu o tabelę średnich kursów walut obcych, na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

zdolności technicznej lub zawodowej:
A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu systemów technologicznych, w tym systemu prezentacji multimedialnych AV z wykorzystaniem laserowej projekcji multimedialnej, systemu nagłośnienia koncertowego i efektowego lub większych, elementów systemu technologii scenicznej, systemu oświetlenia estradowego, systemu sterowania salą (w tym integracja z systemem oświetlenia obiektowego) dla potrzeb instalacji stałych w obiekcie wymienionym w dziale: 12 grupie: 126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (np. domy kultury, teatry, opery)
o ilości stałych miejsc na jednej widowni co najmniej 250 osób i o wartości całej roboty min. 500 000 zł brutto.

B. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. którzy wykażą, iż skierują do realizacji zamówienia:
- co najmniej jedną osobę, która pełnić będzie funkcję koordynatora/kierownika Projektu Technologii Scenicznych w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu: sprzętu AV (sprzęt multimedialny), systemu nagłośnienia koncertowego i efektowego, systemu sterowania, systemu oświetlenia efektowego, systemu technologii scenicznej – niniejsza osoba winna posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku,
- co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Projektu AV odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu systemów AV w obiekcie o wartości Projektu co najmniej 500 000,00 zł brutto.
- co najmniej jedną osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. c) , wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, że zaoferowane oświetlenie sceniczne oraz projektor multimedialny spełniają wymagania określone w dokumentacji, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1. karty katalogowe zaoferowanego oświetlenia scenicznego
2. Karty katalogowe laserowego projektora multimedialnego
3. Wykaz zaoferowanego sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

W załączniku nr 11 do SWZ Wykonawca potwierdzi spełnienie wymagań zaoferowanego sprzętu i wyposażenia oraz wskaże nazwę producenta oraz nazwę modelu/typu zaoferowanego sprzętu i wyposażenia.

Uwaga!
Zamawiający zastrzega, że przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu po terminie składania ofert.
Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Formularz zobowiązania stanowi załącznik do SWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 14.1. SWZ.
10.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
10.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Wojcieszów, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi O/Świerzawa Nr konta: 08 8658 1019 0000 1964 2000 0050 z podaniem tytułu: Wadium - nr referencyjny PU.271.1.2023 „Przebudowa Sali widowiskowej w Wojcieszowie”.
Szczegóły dot. wadium zostały zawarte w rozdziale 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową https://wojcieszow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.