eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gruta › Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w OkoninieOgłoszenie z dnia 2022-05-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinków dróg gminnych:
nr 041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w Okoninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRUTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gruta 244

1.5.2.) Miejscowość: Gruta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564683121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gruta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gruta.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinków dróg gminnych:
nr 041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w Okoninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc916db5-db6d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027278/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa odcinków8. dróg gminnych:041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w Okoninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=5&id=920&x=8&y=22&z=&n_id=4726

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/. ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz E-zamówienia.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania ePUAP.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@gruta.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@gruta.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.(Dz.U.2020.2452). oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta, adres e-mail: gruta@gruta.pl , tel. 56 4683 121.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: iodo@gruta.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RIR.271.21.2022.CC na zamówienie pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych:
nr 041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w Okoninie
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIR.271.21.2022.CC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie
Droga nr 041418C w miejscowości Kitnowo objęta przebudową jest publiczna drogą gminną. W przeważającej części droga prowadzi przez tereny niezurbanizowane, tereny pól uprawnych i niskiej zabudowy mieszkalnej. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do pól i gospodarstw. Inwestycja będzie realizowana w śladzie istniejącej drogi gruntowej na działce nr 85/2, w miejscowości Kitnowo, obręb (0007) Kitnowo, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.

Zamawiający w załącznikach nr 10 i 10_1 zamieścił dokumentację techniczną i pomocniczą dla Wykonawców, stanowiącą podstawę do opracowania przez Wykonawcę oferty.

Parametry fizyczne
- nawierzchnia bitumiczna - 2728 m2
- długość projektowanej drogi - 705 m

Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje:
- przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni
- uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m
- wykonanie mijanki
- wykonanie zjazdów indywidualnych
- przebudowę poboczy
- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
- wykonanie oznakowania pionowego

W załącznikach nr 10 i 10_1 Zamawiający zawarł następujące dokumenty:
- PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie "
- PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie "
- PROJEKT SAŁEJ ORGANIZAJI RUCHU - składający się z części opisowej i rysunkowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie "
- PRZEDMIAR ROBÓT – dla branży drogowej i teletechnicznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie "
- SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNA (STWiORB) - specyfikacje wykonania i odbioru robót dla branży drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie"

Przedmiar robót ma charakter poglądowy, mający na celu ułatwienie Wykonawcy opracowanie kosztorysu. Stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres inwestycji. Wykonawca winien opracować kosztorys na podstawie analizy całej dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w projekcie Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu poprzez złożenie zapytania.

Elementy projektu nieobjęte zamówieniem- niestanowiące przedmiotu wyceny przez Wykonawcę:
- budowa kanału technologicznego (Zamawiający wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy)

Wykonawca zobligowany jest do wykonania odcinka próbnego. Przed przystąpieniem
do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2. Lokalizacja odcinka próbnego będzie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. Odcinek próbny zostanie wykonany na wskazanym przez Zamawiającego terenie, zlokalizowanym w odległości do 10 km od budowy na terenie gminy Gruta.
W ramach wykonania odcinka próbnego wykonawca wybuduje drogę z poboczami o następującej konstrukcji:
1) jezdnia
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 8 cm
- podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm
2) pobocza
- o szerokości 0,75 m
- kruszywo łamane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z art. 214 ustawy pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie
Droga w miejscowości Okonin, objęta przebudową jest wewnętrzną drogą gminną. W przeważającej części droga prowadzi przez tereny zurbanizowane z niską zabudową mieszkalną. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do pól i gospodarstw. Inwestycja będzie realizowana po śladzie istniejącej drogi gruntowej na działce nr 117, w miejscowości Okonin, obręb (0010) Okonin, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.

Zamawiający w załącznikach nr 1 i 2 zamieścił dokumentację techniczną i pomocniczą dla Wykonawców, stanowiącą podstawę do opracowania przez Wykonawcę oferty.
Parametry fizyczne:
- nawierzchnia bitumiczna – 1722 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej – 115 m2
- długość projektowanej drogi – 420 m

Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje:
- przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni
- uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m
- wykonanie mijanki
- wykonanie zjazdów indywidualnych
- wykonanie chodników
- przebudowę poboczy
- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
- odtworzenie trawników
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

W załącznikach nr 11 i 11_1
Zamawiający zawarł następujące dokumenty:
- PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Okoninie "
- PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi
w Okoninie "
- PROJEKT SAŁEJ ORGANIZAJI RUCHU - składający się z części opisowej i rysunkowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Okoninie "
- PRZEDMIAR ROBÓT – dla branży drogowej i teletechnicznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi w Okoninie "
- SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNA (STWiORB) - specyfikacje wykonania
i odbioru robót dla branży drogowej pn.: „Przebudowa drogi w Okoninie "
Przedmiar robót ma charakter poglądowy, mający na celu ułatwienie Wykonawcy opracowanie kosztorysu. Stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres inwestycji. Wykonawca winien opracować kosztorys na podstawie analizy całej dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w projekcie Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu poprzez złożenie zapytania.

Elementy projektu nieobjęte zamówieniem- niestanowiące przedmiotu wyceny przez Wykonawcę:
- budowa kanału technologicznego

Wykonawca zobligowany jest do wykonania odcinka próbnego. Przed przystąpieniem
do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić, co najmniej 500 m2. Lokalizacja odcinka próbnego będzie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. Odcinek próbny zostanie wykonany na wskazanym przez Zamawiającego terenie, zlokalizowanym w odległości do 10 km od budowy na terenie gminy Gruta.

W ramach wykonania odcinka próbnego wykonawca wybuduje drogę z poboczami
o następującej konstrukcji:
1) jezdnia
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 8 cm
- podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

2) pobocza
- o szerokości 0,75 m
- kruszywo łamane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z art. 214 ustawy pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 01445C w Wiktorowie
Droga nr 041445C w miejscowości Wiktorowo objęta przebudową jest publiczną drogą gminną. W przeważającej części droga prowadzi przez tereny niezurbanizowane, tereny pól uprawnych i niskiej zabudowy mieszkalnej. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do pól i gospodarstw. Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie występuje droga brukowo/gruntowa - istniejące nawierzchnie przeznaczone są do rozbiórki. Inwestycja będzie realizowana po śladzie istniejącej drogi na działkach nr 23/28, 44, 15/2, 23/23 w miejscowości Wiktorowo, obręb (0015) Wiktorowo, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.
Zamawiający w załącznikach nr 12 i 12_2 zamieścił dokumentację techniczną i pomocniczą
dla Wykonawców, stanowiącą podstawę do opracowania przez Wykonawcę oferty.
Parametry fizyczne:
- nawierzchnia bitumiczna – 2295 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej – 266 m2
- długość projektowanej drogi – 539 m
Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje:
- przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni
- uregulowanie szerokości jezdni do 3,50m
- wykonanie mijanki
- wykonanie zjazdów indywidualnych
- przebudowę poboczy
- wykonanie chodników
- wykonanie zatoki autobusowej
- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów
- odtworzenie trawników w obszarze przyległym do robót drogowych
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

W załącznikach nr 12 i 12_1
Zamawiający zawarł następujące dokumenty:
- PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie"
- PROJEKT WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH- składający się z części opisowej i rysunkowej projektu branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 041445C w Wiktorowie"
- PROJEKT SAŁEJ ORGANIZAJI RUCHU - składający się z części opisowej i rysunkowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie"
- PRZEDMIAR ROBÓT – dla branży drogowej i teletechnicznej dla inwestycjipn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041445C w Wiktorowie"
- SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNA (STWiORB) - specyfikacje wykonania
i odbioru robót dla branży drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041445C
w Wiktorowie"

Przedmiar robót ma charakter poglądowy, mający na celu ułatwienie Wykonawcy opracowanie kosztorysu. Stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres inwestycji. Wykonawca winien opracować kosztorys na podstawie analizy całej dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w projekcie Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu poprzez złożenie zapytania.

Elementy projektu nieobjęte zamówieniem- niestanowiące przedmiotu wyceny przez Wykonawcę:
- budowa kanału technologicznego (Zamawiający wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy)

Wykonawca zobligowany jest do wykonania odcinka próbnego. Przed przystąpieniem
do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić, co najmniej 500 m2. Lokalizacja odcinka próbnego będzie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. Odcinek próbny zostanie wykonany na wskazanym przez Zamawiającego terenie, zlokalizowanym w odległości do 10 km od budowy na terenie gminy Gruta.

W ramach wykonania odcinka próbnego wykonawca wybuduje drogę z poboczami
o następującej konstrukcji:
1) jezdnia
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 8 cm
- podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

2) pobocza
- o szerokości 0,75 m
- kruszywo łamane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zgodnie z art. 214 ustawy pzp

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie – 1.200.000,00 zł
Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – 800.000,00 zł
Zadanie nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 01445C w Wiktorowie – 1.000.000,00 zł
Uwaga: wartości podane w walutach innych niż zł należy przeliczyć na zł wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 roboty
polegające na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni
bitumicznej w technologii porównywalnej (wraz z wykonaniem odwodnienia) o wartości
nie mniejszej niż:
Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie – 1.200.000,00 zł
Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – 800.000,00 zł
Zadanie nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 01445C w Wiktorowie 1.000.000,00 zł

b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję.
- Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 zm.), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
- wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. l pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. l pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. l pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
8) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. l pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. l pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. l pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
8) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041418C w Kitnowie – 9.000,00 zł
Zadanie nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – 7.000,00 zł
Zadanie nr 3 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 01445C w Wiktorowie – 8.000,00 zł
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w BS Brodnica: 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RIR.271.21.2022.CC Zadanie Nr …..
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zapis w SWZ - Rozdział XIII
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w tym spółki cywilne)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale XI lit. a) i b) SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XI lit. a) i b) SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru załącznika nr 7 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z ustawą Pzp i załączonym do SWZ projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-08 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-08 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.