eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów, webinarium i wykładówOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów, webinarium i wykładów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190258024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. gen. Józefa Hallera 14

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-401

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcen.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcen.gda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pcen_gda

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego w formie warsztatów, webinarium i wykładów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10d00706-ca4b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029172/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie doskonalenia zawodowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150765

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 12257 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Motywacja jako wskaźnik dobrostanu ucznia i nauczyciela?”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 284 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Motywacja w nauczycielu, czy nauczyciel w motywacji – kto z kim trzyma?”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 284 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rozluźnij się: techniki uważności w celu redukcji stresu”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1156 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Rozluźnij się: techniki uważności w celu redukcji stresu”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 677 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1015 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cykl warsztatów pn. „Od konfliktu do rozmowy. Konstruktywna komunikacja w obliczu różnic”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 4336 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Jak pracować z dramą w edukacji wczesnoszkolnej?”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1156 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Nie MY, a ONI – czyli o efektywnym angażowaniu uczniów na zajęciach języka obcego”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 677 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Po zachwyt i przygodę. Edukacja outdoorowa w przedszkolu”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1156 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Arteterapia w edukacji i terapii”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 2023 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Opowieści filozoficzne dla uczących się języków obcych”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1156 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Jak zbudować dobre relacje z naszymi uczniami?”

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 1156 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Blokus- Szkodzińska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 72102208765

7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-18 do 2023-04-18

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAJ-SPA Sonia Majewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1133051669

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-12 do 2023-04-12

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAJ-SPA Sonia Majewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1133051669

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-14 do 2023-04-14

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Malwina Tkaczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 88032910067

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-22 do 2023-04-22

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fairylane Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7133092424

7.3.4) Miejscowość: Tomaszowice Kolonia

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-10 do 2023-05-10

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Doświadczeń Edukacyjnych Katarzyna Kmita-Zaniewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891226753

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-12 do 2023-05-12

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Maria Bogucka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 57020203706

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-13 do 2023-05-13

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Maria Bogucka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 57020203706

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-27 do 2023-05-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.