eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II - dokumentacja projektowaOgłoszenie z dnia 2023-04-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c409d52-c726-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032724/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II – dokumentacja projektowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143273

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 350000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie 4 zadań:
Zadanie nr 1: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”
Zadanie nr 2: „Zasilanie w energię elektryczną działek budowlanych na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej – etap II”
Zadanie nr 3: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
Zadanie nr 4: „Koncepcja budowy dróg gminnych (etap 2) na osiedlu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II” – dokumentacja projektowa
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie 4 zadań:
Zadanie nr 1: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej - etap II”
Zadanie nr 2: „Zasilanie w energię elektryczną działek budowlanych na osiedlu św. Brata Alberta w Kolbuszowej – etap II”
Zadanie nr 3: „Budowa i przebudowa dróg gminnych na osiedlu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
Zadanie nr 4: „Koncepcja budowy dróg gminnych (etap 2) na osiedlu Św. Brata Alberta w Kolbuszowej”
ponieważ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do dnia 28 marca 2023 r., do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.