eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w GołdapiOgłoszenie z dnia 2021-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W GOŁDAPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511283608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Boczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: (87) 615-03-53

1.5.8.) Numer faksu: (87) 615-05-07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospomkg4@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-goldap.ohp.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.ckiw-goldap.ohp.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-daed29c9-f216-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00129720/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace remontowe w budynkach Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133122/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKiW.271.TP.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 255645,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1- Remont pomieszczeń II pietra w budynku internatu.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń II piętra w budynku internatu Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Załącznik nr 7- I do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 8- I do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Załącznik nr 9- I do SWZ- Przedmiar robót
- Załącznik nr 10- I do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 129629,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2- Remont ciągu komunikacyjnego w budynku warsztatów szkoleniowych.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ciągu komunikacyjnego w budynku warsztatów szkoleniowych Ochotniczych Hufców Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
- Załącznik nr 7- II do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 8- II do SWZ- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- Załącznik nr 9- II do SWZ- Przedmiar robót
- Załącznik nr 10- II do SWZ- Założenia wyjściowe do kosztorysowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 126016,26 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części 1 przedmiotowego postępowania złożono jedną ofertę. Oferta ta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę łączną 295 000,00 zł brutto (w tym w części 1- 140 000,00 zł brutto, w części 2- 155 000,00 zł brutto). W części 1 przedmiotowego postępowania wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 202 963,42 zł brutto. Zamawiający informuje, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202963,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202963,42 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W części 2 przedmiotowego postępowania złożono jedną ofertę. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) uPzp ze względu na fakt, iż zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu polegające na przyjęciu przez Wykonawcę do kalkulacji ceny ofertowej brutto błędnej stawki podatku VAT.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 225933,49 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.