eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębnica Kaszubska › Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wodyOgłoszenie z dnia 2023-04-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębnica Kaszubska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. Antoniego Kani

1.5.2.) Miejscowość: Dębnica Kaszubska

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-248

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@debnicakaszubska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debnicakaszubska.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5b3e426-c7ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5b3e426-c7ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036428/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145488

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPI.271.4.2023.JD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa pięciu ujęć wody w miejscowościach Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pięciu ujęć wody dla potrzeb zaopatrzenie ludności w wodę i towarzyszących stacji wodociągowych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie przebudowanych obiektów.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej,
2) wykonanie dodatkowego (budowa nowego) odwiertu studni,
3) zamontowanie naziemnej obudowy studni na nowym odwiercie,
4) zabudowanie odwiertu rurami wraz z agregatem pompowym,
5) przebudowę infrastruktury istniejących ujęć wraz z wymianą instalacji wodociągowej, elektrycznej i automatyki,
6) dla stacji w Budowie i Niepoględziu przewidziano zainstalowanie stacjonarnych agregatów prądotwórczych.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.1. do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1491690,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi w m. Łabiszewo
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie drogi.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) budowę ok. 260 m drogi wewnętrznej wraz z połączeniem z drogą powiatową,
2) budowę drogi o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym,
3) budowę poboczy, zjazdów, dojść do posesji wraz z oznakowaniem drogowym.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.2. do SWZ – Projekt budowlany, STWiORB oraz pomocniczo Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 433216,71 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi w m. Starnice w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie drogi.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej,
2) sfrezowanie warstwy ścieralnej,
3) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. ok. 350 m,
4) wykonane jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego,
5) wykonanie chodników i zjazdów na posesje,
6) wykonanie odprowadzenia wód deszczowych.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.3. do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 677921,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie pn. Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody w każdym zadaniu, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia., przy czym Zamawiający nie ma możliwości jej dofinansowania do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie pn. Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody w każdym zadaniu, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia., przy czym Zamawiający nie ma możliwości jej dofinansowania do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Z uwagi na brak możliwości dofinansowania zamówienia Zamawiający unieważnił postępowanie pn. Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody w każdym zadaniu, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia., przy czym Zamawiający nie ma możliwości jej dofinansowania do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.