eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębnica Kaszubska › Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wodyOgłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębnica Kaszubska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. Antoniego Kani

1.5.2.) Miejscowość: Dębnica Kaszubska

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-248

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@debnicakaszubska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debnicakaszubska.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5b3e426-c7ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145488

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036428/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5b3e426-c7ef-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7.8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@debnicakaszubska.eu (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta została w pkt 38 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta została w pkt 38 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.271.4.2023.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa pięciu ujęć wody w miejscowościach Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pięciu ujęć wody dla potrzeb zaopatrzenie ludności w wodę i towarzyszących stacji wodociągowych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie przebudowanych obiektów.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej,
2) wykonanie dodatkowego (budowa nowego) odwiertu studni,
3) zamontowanie naziemnej obudowy studni na nowym odwiercie,
4) zabudowanie odwiertu rurami wraz z agregatem pompowym,
5) przebudowę infrastruktury istniejących ujęć wraz z wymianą instalacji wodociągowej, elektrycznej i automatyki,
6) dla stacji w Budowie i Niepoględziu przewidziano zainstalowanie stacjonarnych agregatów prądotwórczych.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.1. do SWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu:
3.1. cena – waga kryterium 60%,
3.2. okres gwarancji – waga kryterium 40%.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 14.1 oraz 14.2 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 4 oraz 5 do SWZ.
6. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 5. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi w m. Łabiszewo
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie drogi.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) budowę ok. 260 m drogi wewnętrznej wraz z połączeniem z drogą powiatową,
2) budowę drogi o nawierzchni bitumicznej z odwodnieniem powierzchniowym,
3) budowę poboczy, zjazdów, dojść do posesji wraz z oznakowaniem drogowym.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.2. do SWZ – Projekt budowlany, STWiORB oraz pomocniczo Przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu:
3.1. cena – waga kryterium 60%,
3.2. okres gwarancji – waga kryterium 40%.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 14.1 oraz 14.2 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 4 oraz 5 do SWZ.
6. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 5. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi w m. Starnice w systemie zaprojektuj i wybuduj
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie dokumentów umożliwiających użytkowanie drogi.
Planowany zakres prac obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej,
2) sfrezowanie warstwy ścieralnej,
3) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. ok. 350 m,
4) wykonane jednostronnego pobocza z kruszywa łamanego,
5) wykonanie chodników i zjazdów na posesje,
6) wykonanie odprowadzenia wód deszczowych.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 10.3. do SWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu:
3.1. cena – waga kryterium 60%,
3.2. okres gwarancji – waga kryterium 40%.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 14.1 oraz 14.2 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 4 oraz 5 do SWZ.
6. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 5. stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1. skieruje do realizacji zadania w ramach przedmiotu zamówieni następujące osoby:

ZADANIE 1 - Rozbudowa pięciu ujęć wody w miejscowościach Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny w systemie zaprojektuj i wybuduj
a) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);
b) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),
c) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),;

ZADANIE 2 - Budowa drogi w m. Łabiszewo
a) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831),

ZADANIE 3 - Budowa drogi w m. Starnice w systemie zaprojektuj i wybuduj
a) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);
b) 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji określonej w pkt. 1.1. w ramach kilki zadań.

1.2. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda obejmująca:

ZADANIE 1 - Rozbudowa pięciu ujęć wody w miejscowościach Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny w systemie zaprojektuj i wybuduj - wykonanie przebudowy lub budowy ujęcia wody o min. wydajności eksploatacyjnej 16m3/h;

ZADANIE 2 - Budowa drogi w m. Łabiszewo - wykonanie przebudowy lub budowy drogi o długości min. 130 m,

ZADANIE 3 - Budowa drogi w m. Starnice w systemie zaprojektuj i wybuduj - wykonanie przebudowy lub budowy drogi o długości min. 160 m.

Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną robotę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 14.2 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 5 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 14.1 SWZ, według treści określonej załącznikiem nr 2 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego składa oświadczenie nr 4 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
2.1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
2.2. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy wygenerowany z Platformy e-Zamówienia i wypełniony przez Zamawiającego,
2. Oświadczenia [art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust 1 ustawy PZP].
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik lub każdy z wykonawców;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z wykonawców;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa lit a) i lit. b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby [art. 266, art. 273 ust. 1 w zw. z art. 125 ust 5 ustawy PZP] - odpowiednio załącznik nr 4 oraz 5 do SWZ;
3. Pełnomocnictwo, lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik;
4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby [art. 118 ust. 3 ustawy PZP]. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15.2.7.1 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oryginał dokumentu wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
Zadanie 2 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
Zadanie 1 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
stosownie do numeru zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr konta 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody – Zadanie nr ....” (wskazać numer zadania).
Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy PZP (np. konsorcjum), przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik lub każdy z wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z wykonawców.
8. W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w zakresie:
1. terminu realizacji umowy na skutek:
a) przedłużających się (ponad przewidziane przepisami prawa) terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,
b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
c) konieczności zmian opisu przedmiotu zamówienia,
d) konieczności zmian dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych dokumentacji ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
e) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego,
f) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;
g) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w pkt 6.5.1. ppkt g) SWZ,
h) zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania, podziału realizacji przedmiotu umowy na etapy,
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy;
2. sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej lub PFU, w zakresie o którym mowa w pkt 6.5.2. SWZ,
3. osób pełniących funkcję projektanta i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót, przy czym nowo wskazana osoba powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 15.2.4.1. SWZ (stosownie do nr zadania i stanowiska) i uzyskać akceptację Zamawiającego;
4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 33 SWZ;
5. zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
6. ceny, na skutek:
a) odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 6.5.6. ppkt a) SWZ,
b) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej lub PFU, w zakresie o którym mowa w pkt 6.5.6. ppkt b) SWZ,
c) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała oraz podatku akcyzowego,
d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
g) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie uregulowanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6.1. – 6.3. do SWZ.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
7. zmiany sposobu i zasad rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:
a) zmiany podziału przedmiotu umowy na etapy,
b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,
c) wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
8. zmiany harmonogramu realizacji, w zakresie Zadania 1, w skutek wprowadzenia zmian, wskazanych w pkt. 6.5.1-6.5.7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.