eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębnica Kaszubska › Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wodyOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębnica Kaszubska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979803

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ks. Antoniego Kani

1.4.2.) Miejscowość: Dębnica Kaszubska

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-248

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@debnicakaszubska.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debnicakaszubska.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165491

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00145488

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
Zadanie 2 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
Zadanie 1 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
stosownie do numeru zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr konta 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody – Zadanie nr ....” (wskazać numer zadania).
Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
Zadanie 2 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
Zadanie 3 – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),
stosownie do numeru zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu
b) gwarancjach bankowych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr konta 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 z dopiskiem „Wadium – Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody – Zadanie nr ....” (wskazać numer zadania).
Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:00

Po zmianie:
2023-04-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 10:30

Po zmianie:
2023-04-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-05

Po zmianie:
2023-05-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.