eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci" - etap3 - wewnętrzne roboty budowlane wykończenioweOgłoszenie z dnia 2022-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 – wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020598370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-260

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 367 51 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.hernik@hospicjum.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://hospicjum.wroc.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/hospicjum_wroc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


fundacja

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 – wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a84501a9-adf5-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099532/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2108416,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci” – etap3 - wewnętrzne roboty budowlane wykończeniowe.
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych robót budowlanych wykończeniowych, w tym:
 przygotowanie podłoży pod posadzki
 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
 wykonanie posadzek z wykładziny PCV
 wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej
 dostawa i montaż wycieraczek systemowych
 wykonanie okładzin biegów schodowych
 wykonanie posadzek na podestach i spocznikach schodowych
 wykonanie ścian działowych i osłonowych w technologii suchych tynków
 wykonanie sufitów podwieszanych
 wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach
 wykonanie okładzin wewnętrznych
 malowanie ścian
 dostawa i montaż balustrad i poręczy stalowych
 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
 dostawa i montaż podokienników wewnętrznych
 dostawa i montaż dźwigu osobowego


4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ:
a. Projekt budowlany – Załącznik nr 8
b. Pozwolenie na budowę – Załącznik nr 9
c. Projekt wykonawczy w branżach objętych zamówieniem – Załącznik nr 10
d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w branżach objętych zamówieniem – Załącznik nr 11
e. Przedmiary robót objętych zamówieniem – Załącznik nr 12
f. Opis zakresu zamówienia – Załącznik nr 14

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44112310-4 - Ścianki działowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2599152,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2599152,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2599152,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PARTNER FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6222515788

7.3.3) Ulica: ul. Odolanowska 45

7.3.4) Miejscowość: Topola Mała gm.Ostrów Wlkp.

7.3.5) Kod pocztowy: 63-400

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2599152,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.