eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Modernizacje dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)Ogłoszenie z dnia 2022-05-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacje dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302538131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Matejki 57

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Skoczyński Kolańczyk i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811884545

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pszenna 5b

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-663

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: 61 6229770

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@skp-kancelaria.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.skp-kancelaria.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacje dachów budynków komunalnych położonych w Poznaniu (w podziale na 3 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b5f733c-d7c1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;
d. włączona obsługa JavaScript;
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -kodowanie UTF8;
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
Pełnomocnik Zamawiającego będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Pełnomocnik Zamawiającego będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Korespondencja kierowana do Pełnomocnika Zamawiającego powinna być opatrzona numerem przedmiotowego postępowania: ZP.201.41.2022
Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Pełnomocnik Zamawiającego jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Pełnomocnik Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, wskazanym powyżej, Pełnomocnik Zamawiającego nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Pełnomocnik Zamawiającego udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (dalej ZKZL) przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (KRS, CEiIDG RP, KRK) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO, mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego ZKZL informuje, że:
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest ZKZL, KRS: 0000483352, NIP: 2090002942, Regon: 302538131. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - adres: IOD ZKZL, 60-770 Poznań, ul. Matejki 57; e-mail: iod@zkzl.poznan.pl.
Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych tj. Zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P. z 2017 r., poz. 832) i w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZKZL, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby ZKZL mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki.
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako zamawiający będzie przechowywał protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingu strony internetowej i poczty internetowej działający na zlecenie Administratora jako Podmiot przetwarzający;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) radcowie prawni i pozostałe podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
5. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.201.41.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Część I (POK 1) - przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest modernizacja dachu komunalnego budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ulicy Dąbrowskiego 28A w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu Części I zamówienia zawierają:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu - stanowiąca załącznik nr 6.1 do SWZ;
2) Przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 6.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261910-6 - Naprawa dachów

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II (POK 2) - przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest modernizacja dachu komunalnego budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem projektu instalacji odgromowej położonego przy ulicy Zamenhoffa 63 w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu Części II zamówienia zawierają:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 6.3 do SWZ;
2) Obmiar roboczy – stanowiący załącznik nr 6.4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III (POK 3) – przedmiotem zamówienia w zakresie części III jest modernizacja dachu komunalnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Czechosłowackiej 109 barak 2. Szczegółowy opis przedmiotu Części III zamówienia zawierają:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca załącznik nr 6.5 do SWZ;
2) Przedmiar – stanowiący załącznik nr 6.6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.2. Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie stawia się warunku w tym zakresie.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: nie stawia się warunku w tym zakresie.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie stawia się warunku w tym zakresie.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – dla części I - III: Wykonawca, chcący wziąć udział w postępowaniu, winni wykazać:
1) dla Części I zamówienia, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie w ramach jednego zamówienia robót budowlanych polegających na modernizacji lub remoncie dachu budynku, gdzie wartość robót składających się na remont lub modernizację dachu wyniosła co najmniej 32.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysięcy zł brutto);
2) dla Części II zamówienia, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie w ramach jednego zamówienia robót budowlanych polegających na modernizacji lub remoncie dachu budynku, gdzie wartość robót składających się na remont lub modernizację dachu wyniosła co najmniej 152.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł brutto);
3) dla Części III zamówienia, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. wykonanie w ramach jednego zamówienia robót budowlanych polegających na modernizacji lub remoncie dachu budynku, gdzie wartość robót składających się na remont lub modernizację dachu wyniosła co najmniej 44.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych brutto);
1.2.5. dla Części I, II, lub III zamówienia, że będzie dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - niezależnie od liczby części, na które wykonawca składa ofertę.
1.2.6. W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego uzna warunek określony w ust. 1.2.4. za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnianiem warunku dla tej części zamówienia, spośród części, na które składa ofertę wykonawca, dla której określono najwyższy wskaźnik wartości pieniężnej robót. Przykładowo, jeśli Wykonawca złoży ofertę na: część I i III zamówienia – wystarczające będzie, gdy Wykonawca wykaże jedno wykonanie referencyjne o wartości min. 44.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.2.7. W przypadku składania oferty wspólnej warunek doświadczenia, o którym mowa w ust. 1.2.4. rozdziału VI SWZ, musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 6 do SWZ pn. projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.