eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - ubrania ochronneOgłoszenie z dnia 2022-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - ubrania ochronne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Oddział zamawiającego: TOPR

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490018902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 63 a

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 20 147 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@topr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.topr.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ratownictwo górskie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i ekwipunku dla ratowników górskich TOPR - ubrania ochronne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5027974-b0fc-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121778/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 433020,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. KURTKA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA - 150 SZTUK
• materiał, GORE-TEX PRO, (laminat 3-warstwowy)
• wodoszczelność min 28 000 mm słupa wody
• rozpinana na zamek na całej długości, posiada minimum 2 zewnętrzne kieszenie zapinane na wodoszczelny zamek i możliwość korzystania z nich po założeniu uprzęży
• posiada minimum jedną wewnętrzną kieszeń
• otwory wentylacyjne pod pachami zapewniające dobrą regulację termiczną, zapinane na wodoszczelny 2-stronny zamek (dwa suwaki)
• kaptur umożliwiający założenie na kask i wygodne noszenie
• wyprofilowane rękawy regulowane za pomocą rzepa
• dół kurtki regulowany ściągaczem
• wszystkie szwy podklejane
• kolor czerwony ewentualnie z niewielkim dodatkiem czarnego, grafitu
• Zakres rozmiaru od S do XXL
• logowanie produktu w cenie - transfer cyfrowy (nadruk) emblematu TOPR na rękawie oraz znaczka TOPR z przodu kurtki, według załączonego wzoru
• waga kurtki dla rozmiaru M - max 500gr
• produkt nie może posiadać ekranu RECCO
• produkt fabrycznie nowy
• gwarancja min. 24 m-ce

2. SPODNIE OCHRONNE ZEWNĘTRZNE - 150 PAR
• materiał , GORE-TEX, (laminat 3-warstwowy)
• wodoszczelność min 28 000 mm słupa wody
• rozpinane z boku na całej długości na wodoszczelny zamek
• rozporek rozpinany na zamek
• wzmocnienia w miejscach newralgicznych
• dopasowany techniczny krój, profilowane kolana
• minimum jedna kieszeń na wysokości uda zapinana na wodoodporny zamek
• pas regulowany na velcro, ewentualnie w pasie szlufki lub szelki
• dół nogawek regulowany na dodatkowy zamek ewentualnie rzepy
• wszystkie szwy podklejane
• ciemna gama kolorów (czarny, grafit)
• Zakres rozmiaru minimum od S do XXL
• logowanie produktu w cenie - transfer cyfrowy (nadruk) znaczka TOPR na nogawce spodni, według załączonego wzoru
• waga spodni dla rozmiaru M - max 550gr
• produkt nie może posiadać ekranu RECCO
• produkt fabrycznie nowy
• gwarancja min.24 m-ce

Rozmiary przedmiotu zamówienia zostaną określone przez TOPR po zawarciu umowy, w ciągu 10 dni od dostarczenia pełnej rozmiarówki do mierzenia w siedzibie TOPR. Dostarczenie rozmiarówki do siedziby TOPR i jej odbiór odbywa się na koszt Wykonawcy.

Do każdego produktu Wykonawca ma dołączyć karty produktu producenta (tj. karty katalogowe, materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania lub opisy techniczne) wraz ze zdjęciami produktów - potwierdzające wszystkie wymagane parametry zgodnie z p.4.2 SWZ - oraz ma podać dostępne rozmiary dla każdego z produktów. W przypadku nie załączenia kart do oferty zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia zgodnie z PZP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18200000-1 - Odzież wierzchnia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 358200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 358200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 358200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Walkabout Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272522063

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 358200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.