eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Roboty awaryjno-naprawcze na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na lata 2022-2023Ogłoszenie z dnia 2022-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty awaryjno-naprawcze na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na lata 2022-2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 24

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-364

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 761 20 00, (58) 761 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty awaryjno-naprawcze na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na lata 2022-2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40789664-d83a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010707/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Roboty awaryjno-naprawcze na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w latach 2022 - 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w niniejszym postępowaniu w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunik. elektronicznej w postęp. o udzielenie zamów. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). 3. Zamawiający określa jako dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w formacie PAdES i XAdES. 4. Zamawiający, zgodnie z § 11 pkt 2 Rozporz. Prezesa RM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne oraz informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych, umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:– stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;– komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;– zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;– włączoną obsługa JavaScript;– zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;– Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;–
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.b) w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub 7Z.c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:– oferta załączona przez Wykonawcę na Platformie i zapisana nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ w systemie widnieje jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert,– oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektron. datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6. Wielkości plików, które będą podpisywane podpisem elektron. poprzez profil zaufany,wynosić może max 10MB oraz max 5MB dla plików podpisywanych
podpisem elektron. osobistym poprzez aplikację eDoApp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje że będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacją zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że: 1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (81-364) ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl; 2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl; 3) wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacja zamówienia będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń z umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w tym celach Archiwizacyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
4) odbiorcami Państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.), podmioty uczestniczące w realizacji umowy i podmioty, którym Administrator powierzy dane osobowe w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie zamówienia; 5) dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym dot. archiwizacji); 6) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ww. danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO; 7) osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) skargi dotyczącej przetwarzania przekazywanych danych osobowych niezgodnie z RODO. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom wskazanym w pkt 10 powyżej, a którym dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją zamówienia, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w pkt 11 powyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Rejon Północny
1. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje wykonanie robót awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie północnym Gdyni. 2. Zakres rzeczowy zamówienia dla część 1 obejmuje wykonanie robót awaryjno-naprawczych dla ok. 205,00 km kanałów, 2650 szt. studni, 3214 szt. wpustów. 3. Rejon północny obejmuje dzielnice: Demptowo, Pustki Cisowskie, Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły, Śródmieście, Kamienna Góra z granicą Al. Piłsudskiego lewa strona, Bulwar Nadmorski.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do SWZ: 1) Mapa Gdyni z podziałem na rejony Północny i Południowy – Załącznik nr 1a do SWZ, 2)Formularz ofertowy Rejon Północny – część 1 – załącznik 2a do SWZ, 3) Przedmiar robót wpusty ściekowe uliczne – załącznik 3a do SWZ, 4) Przedmiar robót studnie betonowe - załącznik 3b do SWZ, 5) Przedmiar robót kanały rurowe – załącznik 3c do SWZ, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik 4a do SWZ, 7) Rysunki techniczne pomocnicze uzbrojenia –załącznik 5a-c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w związku z art. 305 pkt 1) ustawy, stanowiących nie więcej niż: Część 1 Rejon Północny - 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu, podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonania robót budowlanych awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni – Rejon Północny, określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne na roboty budowlane: w przypadku zaistnienia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert. 2. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę w formularzu Oferta. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami: a) cena oferty brutto– 60 %, b) okres udzielonej rękojmi i gwarancji –40 %. 4.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Rejon Południowy
1. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 zamówienia obejmuje wykonanie robót awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie południowym Gdyni. 2. Zakres rzeczowy zamówienia dla część 2 obejmuje wykonanie robót awaryjno-naprawczych dla ok. 198,50 km kanałów, 2200 szt. studni, 4040 szt. wpustów. 3. Rejon północny obejmuje dzielnice: od Al. Piłsudskiego prawa strona, Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno Wiczlino, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają załączniki do SWZ:
1) Mapa Gdyni z podziałem na rejony Północny i Południowy – Załącznik nr 1a do SWZ, 2)Formularz ofertowy Rejon Północny – część 1 – załącznik 2a do SWZ, 3) Przedmiar robót wpusty ściekowe uliczne – załącznik 3A do SWZ, 4) Przedmiar robót studnie betonowe - załącznik 3B do SWZ, 5) Przedmiar robót kanały rurowe – załącznik 3C do SWZ, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik 4a do SWZ,
7) Rysunki techniczne pomocnicze uzbrojenia –załącznik 5a-c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w związku z art. 305 pkt 1) ustawy, stanowiących nie więcej niż: Część 2 Rejon Południowy - 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu, podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wykonania robót budowlanych awaryjno-naprawczych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni – Rejon Południowy, określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne na roboty budowlane: w przypadku zaistnienia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert. 2. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Wykonawca określi cenę w formularzu Oferta.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami: a) cena oferty brutto 60 %, b) okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 40 %. 4.Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z podsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykazania wykonanych należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
dla CZĘŚCI 1/ CZĘŚCI 2
a) czterech zadań, które obejmowały swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej o wartości jednostkowej każdego zamówienia równej lub wyższej niż 500 000 zł brutto,
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub polegających na zasobach innych podmiotów, wymagany warunek dla wybranej CZĘŚCI, musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.
Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Przez „jedną robotę budowlaną” należy rozumieć jedną umowę.
oraz
2) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej:
dla CZĘŚCI 1/ CZĘŚCI 2
a) dwóch osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Osoby, skierowane do realizacji zamówienia zobowiązane są posiadać uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Powyższe wymagania muszą być spełnione dla każdej części zamówienia oddzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania: – na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy, – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835),
o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ, oraz –oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższe podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
W przypadku gdy powyższe podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), f) art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w postępowaniu nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części 1 – Rejon Północny w wysokości 36 500,00 zł,
- dla Części 2 – Rejon Południowy w wysokości 36 500,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.24.2022. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu). 7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy. 8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres. 10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy. 13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.
14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy. 15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA.
2. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4), ustawy Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 2a do SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi 2b do SWZ.
Oświadczenie, o których mowa w ust. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – załączniki nr 2a i 2b do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 2a i nr 2b do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6.Oświadczenia, o których mowa w ust. 2-5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SWZ. 8.Wykonawca składa wraz z ofertą, odpowiednio na wybraną część zamówienia, sporządzone wg. wzorów Zamawiającego: 1)CZĘŚĆ 1 REJON PÓŁNOCNY
a) Zał. 3a do SWZ – Przedmiar robót wpusty ściekowe uliczne
b) Zał. 3b do SWZ – Przed. robót studnie betonowe
c) Zał. 3c do SWZ – Przed. robót kanały rurowe
d) Zał.2a do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY - Przedmiar robót Tabela zbiorcza - Część 1 Rejon Północny
2) CZĘŚĆ 2 REJON POŁUDNIOWY
a) Zał. 3A do SWZ – Przed. robót wpusty ściekowe uliczne
b) Zał. 3B do SWZ – Przed. robót studnie betonowe
c) Zał. 3C do SWZ – Przed. robót kanały rurowe
d) Zał. 2A do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY - Przedmiar robót Tabela zbiorcza - Część 2 Rejon Południowy 9.Pełnomocnictwa. 1) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla CZĘŚCI 1 i CZĘŚCI 2, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 13 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia. Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.