eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki Dolne › Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.Ogłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015633558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@icds.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.icds.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b811851a-c89d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168714

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104636/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146189

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.26.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do:
1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
2) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach
3) kuchni przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach
4) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnicka
5) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa
6) kuchni przedszkolnej w Dąbrowie
2. Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 do SWZ formularz cenowy.
3. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w załącznikach nr 1 do SWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach opisanych we wzorze umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.