eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomianki Dolne › Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015633558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 2

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@icds.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.icds.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do do jednostek oświatowych obsługiwanych przez Integracyjne Centrum Dydaktyczno -Sportowe w Łomiankach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b811851a-c89d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00104636/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przystępując do postępowania bezpłatnie rejestruje się a w przypadku posiadania konta loguje się na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki/login

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresue-mail: iod@icds.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.26.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych do:
1) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
2) stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach
3) kuchni przedszkolnej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach
4) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnicka
5) kuchni przedszkolnej Przedszkola w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa
6) kuchni przedszkolnej w Dąbrowie
2. Szczegółową ilości oraz opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 do SWZ formularz cenowy.
3. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w załącznikach nr 1 do SWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach opisanych we wzorze umowy przedstawionym w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości; -co najmniej 10 000,00 zł brutto każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę wykaże, że:wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot o wartości; -co najmniej 10 000,00 zł brutto każda, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 3 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd odrębne, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza a nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego typu sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.3 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym , notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 4 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
7. Podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, oświadczenia należy przekazać w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego (Dz. U z 2020r poz.2452) w postaci elektronicznej lub cyfrowego odwzorowania tego dokumentu /oświadczenia, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone są niekompletne, Zmawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych a także na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności wskazanych w niniejszej umowie, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
6. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost w niniejszej umowie, jak również w poniżej określonych sytuacjach:
a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
b) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy;
c) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami.
7. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy.
8. Stosownie do postanowień art. 436 ust. 1 pkt b) Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/icds_lomianki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.