eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Usługa ochrony osób i mieniaOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072343385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brama Wybrańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322103037 wew. 21

1.5.8.) Numer faksu: 324490333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zamek-pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-pszczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd20f674-d744-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065972/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa ochrony osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zawarte w rozdz. VII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarty w rozdz. XXV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOP.260.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2500000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Zamkowego w Pszczynie:
Pszczyna, ul. Brama wybrańców 1, Pszczyna ul. Basztowa 6-8, Zameczek Myśliwski Promnice w Kobiórze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Matematyczny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową powinni być wpisani
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
koncesja na wykonanie działalności objętej przedmiotem zamówienia, zwana dalej koncesją – warunek zostanie spełniony jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada koncesję,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 5 000 000 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 5 usług tj. 5 zamówień publicznych polegających na całodobowej ochronie fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem i wsparciem grupy interwencyjnej zabytkowych obiektów – wpisanych do rejestru zabytków należących do muzeów wpisanych do rejestru instytucji kultury,
• dysponuje co najmniej 20 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz posiadającymi legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni posiadających co najmniej roczne doświadczenie w ochronie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków należących do muzeów wpisanych do rejestru instytucji kultury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, i art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dokumenty określone w rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 15.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na pisemne wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 Pzp złoży:
1) Wykaz 20 kwalifikowanych pracowników ochrony z podaniem nazwiska, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, numeru i doświadczenia zawodowego tj. z podaniem nazw muzeów , nr wpisów do RIK oraz numeru rejestru zabytków.
2) Wykaz usług ochrony z podaniem nazw muzeów, nr wpisów do RIK, numerów wpisów do rejestru zabytków, daty zawartej umowy, okresu zawarcia umowy lub datę zakończenia,
3) Dowody, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje zamawiającego),
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjną w wys. co najmniej 5 000 000 zł (np. opłacona polisę),
5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty - Zamawiający nie wymaga dokumentu.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: koncesja na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, i art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dokumenty określone w rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 15.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na pisemne wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 Pzp złoży:
1) Wykaz 20 kwalifikowanych pracowników ochrony z podaniem nazwiska, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, numeru i doświadczenia zawodowego tj. z podaniem nazw muzeów , nr wpisów do RIK oraz numeru rejestru zabytków.
2) Wykaz usług ochrony z podaniem nazw muzeów, nr wpisów do RIK, numerów wpisów do rejestru zabytków, daty zawartej umowy, okresu zawarcia umowy lub datę zakończenia,
3) Dowody, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje zamawiającego),
4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na sumę gwarancyjną w wys. co najmniej 5 000 000 zł (np. opłacona polisę),
5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty - Zamawiający nie wymaga dokumentu.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: koncesja na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałami: IX, XI, XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.