eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszanów › Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Cieszanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-611

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieszanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cieszanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-072e3c6f-d762-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020955/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.przetargi.cieszanow.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@cieszanow.pl , a.kozicki@cieszanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

- Składanie ofert.
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Ofertę przed zaszyfrowaniem należy podpisać.
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
d) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
e) W procesie składania oferty wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem miniPortalu. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
f) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią ww. Instrukcji przed złożeniem oferty. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść ww. Instrukcji.

-W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert oraz dokumentów składanych razem ofertą) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego:
sekretariat@cieszanow.pl lub a.kozicki@cieszanow.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1) informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych jest Piotr Władyka. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail: iodo@cieszanow.pl lub telefonując pod numer: 668 403 811.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie
a) ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 6 ust.1 lit. b, c RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”).
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są̨ nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 dane nie są już̇ niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 dane osobowe przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPiMK.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, instalacja konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania oraz świadczenie usług diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do SWZ.
2. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku do SWZ.
3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia:.
5. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
6. Miejsce dostawy – Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów
7. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.
8. Wykonawca przyjmuje termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem do SWZ.
b. być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 r., nieużywany, sprawny technicznie.
10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48823000-3 - Serwery plików

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymagana, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu).
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający jest zobowiązany wskazać imię i nazwisko tej osoby, a także posiadany przez nią certyfikat i nazwę jednostki go wydającej w załączniku nr 6 do SWZ.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące łącznie dostawę serwerów, macierzy dyskowej, przełączników oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 50 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w rozdziale VII SWZ tj.
a. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
b. Wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 6 do SWZ wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do SWZ. Dotyczy pozycji:
• Serwer do wirtualizacji (opisany w rozdziale 5.1 SOPZ)
• Serwer NAS do tworzenia kopii (opisany w rozdziale 5.1 SOPZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do SWZ. Dotyczy pozycji:
• Serwer do wirtualizacji (opisany w rozdziale 5.1 SOPZ)
• Serwer NAS do tworzenia kopii (opisany w rozdziale 5.1 SOPZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) przedmiotowe środki o których mowa w Rozdziale X;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa(jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1192), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, zaleca się aby zostały sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
1) Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
i) zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację,
ii) opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19 i związanymi z tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem że Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu projektu, a fakt wystąpienia opóźnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu projektu. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od producenta.
iii) zmianami w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
2) konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji, z zastrzeżeniem zachowania ceny ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Ofertę składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.