eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. PoniatowskiegoOgłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 10

1.4.2.) Miejscowość: Głogów

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00167794

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00132685

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00056713/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00056713/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100): co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni SMA nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz z odwodnieniem
i oświetleniem, która uzyskała pozwolenie na użytkowanie,

co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami;

b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- kierownik budowy (1 osoba) posiadająca:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych,
 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej na co najmniej jednym zakończonym i oddanym do użytkowania zadaniu obejmującym roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni z SMA o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz
z odwodnieniem i oświetleniem.


- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych

- kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych


- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej
2-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót teletechnicznych,

- co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100): co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni SMA nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz z odwodnieniem
i oświetleniem, która uzyskała pozwolenie na użytkowanie/skuteczne przyjęcie zgłoszenia zakończenia

co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami;

b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- kierownik budowy (1 osoba) posiadająca:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych,
 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej na co najmniej jednym zakończonym i oddanym do użytkowania zadaniu obejmującym roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni z SMA o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz
z odwodnieniem i oświetleniem.


- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych

- kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych


- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej
2-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót teletechnicznych,

- co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 10:00

Po zmianie:
2023-04-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 11:00

Po zmianie:
2023-04-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-05-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.