eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. PoniatowskiegoOgłoszenie z dnia 2023-03-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1687a0f-c194-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056713/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania wykonawcy do systemu https://glogow-um.ezamawiajacy.pl
(przez Biuletyn Informacji Publicznej zakładka „Zamówienia publiczne”, Platforma zakupowa MarketPlanet);
2) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej; wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„korespondencja”;
5) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem platformy
zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „korespondencja”. W celu zadania pytania zamawiającemu,
wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE; powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka,
klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Głogów tel. +48 22 2572224 (infolinia
dostępna
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
7) Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa dopuszczalny format
podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" - zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4)włączona obsługa JavaScript;
5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
4.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB - cd zapisów zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie Rynek
10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 76 7265 401;
W Urzędzie Miejskim w Głogowie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych tel. +48 76 72 65 471, e-mail:
iod@glogow.um.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego Nr BZP 271.14.2022 w trybie podstawowym ;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
o osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; o osoby
upoważnione przez Zamawiającego Gminę Miejską Głogów, które muszą mieć dostęp do danych,
o podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (np. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Wdrażająca) o podmioty, które
przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Zamawiającego na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Zamawiającego:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul .Domaniewska 49, 02-672 Warszawa – podmiot udostępniający Platformę e- Zamawiający, o
organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego); Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas
trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO; posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.
17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
18. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Legnickiej, Piłsudskiego oraz Poniatowskiego, w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu
ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego”.
Zamówienie realizowane jest w ramach programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu i płatności za wykonane prace zostaną przyjęte zgodnie
z Regulaminem Drugiej Edycji Naboru Wniosków o Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zm. (Regulamin dostępny jest na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier i Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl,

Zamawiający informuje, że oczekuje na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej ZRID).

Zamawiający uzyskał w ramach ww. Programu wstępną promesę na dofinansowanie
nr Edycja2/2021/2070/Polski Lad (Załącznik nr 13 do SWZ).

Zamawiający zawrze umowę po uzyskaniu Promesy właściwej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz decyzji ZRID.

Zamawiający informuje, iż maksymalna wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wynosi 3.851.540,48 zł. Ostateczna wysokość dofinansowania uzależniona będzie od wynagrodzenia za realizowany przedmiot zamówienia (cena oferty).

Zamawiający w związku z realizacją zadania zawarł Porozumienie
z dnia 18.12.2019 r. ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Województwem Dolnośląskim i otrzymał na realizację zamierzenia dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł oraz umowę nr DSDiK/64/2021 z dnia 01.12.2021 r. z Województwem Dolnośląskim (DSDiK).
Nawierznie dróg bitumiczne (około 8 500 m2)
Nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych bitumiczne (około 1 100 m2)
Nawierzchnie chodników, zjazdów, zabruków z kostki betonowej (około 1 200 m2)
Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 ( około 390 m2)
Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej (około 1 100 mb)

Branża elektryczna:
- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4kV,
- Budowę słupów oświetlenia ulicznego na fundamentach prefabrykowanych ( około 65 szt.),
- Budowę zestawu złączowo-pomiarowego typu ZK2a-1P dla zasilania sygnalizacji świetlnej,
- Demontaż urządzeń stanowiących majątek UM Głogów,

Usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi:
- Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej SN 20kV,
- Zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN 0.4kV,
- Demontaż urządzeń stanowiących majątek TAURON Nowe Technologie S.A.,
- Demontaż innych urządzeń i unieczynnienie opisanych na Planie Zagospodarowania Terenu.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót, które są załącznikami do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233128-2 - Roboty budowlane w zakresie rond

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 27. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w dokumentacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów.
Cena wykonania robót ( C ) – 100 %

C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100): co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni SMA nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz z odwodnieniem
i oświetleniem, która uzyskała pozwolenie na użytkowanie,

co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami;

b) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- kierownik budowy (1 osoba) posiadająca:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia,
 co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót drogowych,
 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej na co najmniej jednym zakończonym i oddanym do użytkowania zadaniu obejmującym roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie/remoncie drogi o nawierzchni z SMA o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 wraz
z odwodnieniem i oświetleniem.


- kierownik robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
w kierowaniu budową w zakresie robót sanitarnych

- kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót elektrycznych


- Kierownik robót (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej
2-letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót teletechnicznych,

- co potwierdzą w wykazie osób zdolnych do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wg załącznika Nr 3 do SWZ).
Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt 1 ppkt 1 lit. a) i b),
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika Nr 4 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 5 do SWZ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI i VII SWZ
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy)
5) Wadium
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 29.04.2023r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :

Gmina Miejska Głogów
Oddział BNP PARIBAS w Głogowie
Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miejska Gogów.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a. wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
b. w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
c. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
d. muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
e. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców,
f. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi załącznik Nr 9 do SWZ),
g. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w przypadku zadań inwestycyjnych – jeżeli ich realizacja przewiduje okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawcy będzie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia.
Szczegóły dotyczące udzielonej zaliczki określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

warunki zmian określone zostały w dokumentach zamówienia SWZ ( projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie realizowane w ramach programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować cały przedmiot zamówienia w terminie 170 dni, licząc od dnia zawarcia umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie/skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy dla całego zamierzenia inwestycyjnego z zastrzeżeniem, iż zakończenie robót budowlano-montażowych nastąpi w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.