eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Dostawa paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w BełchatowieOgłoszenie z dnia 2022-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych
PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590002230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czyżewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446323773

1.5.8.) Numer faksu: 446326233

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgm@pgmbelchatow.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgmbelchatow.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych
PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-992fd873-d739-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pgmbelchatow.com https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: pgm@pgmbelchatow.com z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także oświadczenie o zmianie bądź wcofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem formularza do zlożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w Rozdz.II SWZ. (...)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej "RODO" informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie” - jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pgm@pgmbelchatow.com ,
oraz pisemnie - PGM Sp. z o. o., ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów - tel. 44 632 37 73. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres - PGM Sp. z o. o., ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów, poprzez e-mail ido@pgmbelchatow.com, telefonicznie – 44 632 37 73 wew. 709. 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw do służbowych środków transportu i maszyn roboczych PGM Sp. z o. o. w Bełchatowie”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września Z019 r. › Prawo zamówień publicznych. 5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO) - (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku mogą zostać Państwo zostać Państwo (...)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem https://www.pgmbelchatow.com

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 494130,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa oleju napędowego ON- prognozowana ilość dostaw: 58.000,00 litrów. Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz aktualne normy: PN-EN 590 dla oleju napędowego. Dostawy paliw będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń do zbiornika na stacji Wykonawcy.

4.2.5.) Wartość części: 403680,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zmawiający będzie się kierował dla Części I kryterium najniższej ceny. Za najkorzystniejszą ofertę w Części I zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto za wykonanie zamówienia. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego dla Części I zamówienia, stanowiącego Załącznik do SWZ. Dla części I ocenie podlegać będzie cena oferty brutto obliczona na podstawie jednostkowej ceny brutto za 1 litr oleju napędowego obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 24.03.2022 r. pomniejszonej o zaoferowany upust za 1 litr paliwa, a następnie pomnożonej przez ilość paliwa planowaną do zakupu. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa benzyny bezołowiowej 95- prognozowana ilość dostaw: 13.000,00 litrów i gazu LPG- prognozowana ilość dostaw: 3.000,00 litrów. Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz aktualne normy: PN-EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i PN-EN 589 dla gazu płynnego LPG. Dostawy paliw określonych będą realizowane na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń do zbiornika na stacji Wykonawcy

4.2.5.) Wartość części: 90450,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zmawiający będzie się kierował dla Części II kryterium najniższej ceny. Za najkorzystniejszą ofertę w Części II zamówienia zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto za wykonanie zamówienia. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego dla Części II zamówienia, stanowiącego Załącznik do SWZ. Dla części II ocenie podlegać będzie cena oferty brutto obliczona jako suma jednostkowej ceny brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 24.03.2022 r. pomniejszonej o zaoferowany upust za 1 litr paliwa, a następnie pomnożonej przez ilość paliwa planowaną do zakupu i jednostkowej ceny brutto za 1 litr gazu LPG obowiązującej na stacji paliw Wykonawcy na dzień ogłoszenia postępowania tj. na dzień 24.03.2022 r. pomniejszonej o zaoferowany upust za 1 litr paliwa, a następnie pomnożonej przez ilość paliwa planowaną do zakupu. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa warunki w powyższym zakresie dla poszczególnych części:
- Część I: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem tj. olejem napędowym ON, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 z późn. zm.)
- Część II: Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem tj. benzyną bezołowiową 95 i gazem LPG, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 z późn. zm.)
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną stacją paliw, spełniającą łącznie warunki Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia tj.:
-stacja paliw Wykonawcy musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 6 km od miejsca lokalizacji Zamawiającego tj. 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 68,
-stacja paliw Wykonawcy musi być dostępna dla Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
-stacja paliw Wykonawcy musi być przystosowana do tankowania samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciężarowych skrzyniowych o maksymalnej DMC 23 ton, o wysokości do 4m z pługiem śnieżnym o szerokości 3,5 metra, podnośników koszowych jak i ciągników rolniczych. Paliwo przeznaczone do drobnego sprzętu (kosiarki, pompy, piły itp.) tankowane będzie do kanistrów.
-stacja paliw Wykonawcy musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 r. poz. 1853 z późn. zm.)
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy – zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) Aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem tj. olejem napędowym ON, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) - jeśli Wykonawca przystępuje do złożenia oferty w Części I.
2)Aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem tj. benzyną bezołowiową 95 i gazem LPG, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755) - jeśli Wykonawca przystępuje do złożenia oferty w Części II.
3) wykaz stacji paliw, na których będzie realizowane zamówienie, spełniające warunki Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:
1) Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ - jeżeli dotyczy;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ - jeżeli dotyczy;
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) - zgodnie z Załącznikiem do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy;
6) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X. ust. 1 pkt 2) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania í zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, Z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.
1. Strony dopuszczają zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
1) przekształcenia którejkolwiek ze stron umowy,
2) wystąpienia po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy,
3) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na skutek zmiany przepisów prawa lub wydania wiążącej informacji stawkowej albo interpretacji indywidualnej,
4) warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
5) wprowadzenia dostaw dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1, pkt 3, lit. a) b) c) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) działania siły wyższej mającej wpływ na terminowość wykonywania dostaw, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie dostaw.
2. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
2) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w
interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego),
3) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostaw, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie dostaw,
4) wprowadzenia dostaw dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1, pkt 3, lit. a) b) c) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) wystąpienia po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed uplywem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie uzupełniona o dane wynikające ze złożonej oferty.
4.W przypadku wyboru oferty zlożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zapisy dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów, informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sposób obliczania ceny, opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert, informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej zgodnie z zapisami SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.