eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów QMAM " oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej.Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów QMAM ” oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225709406

1.5.8.) Numer faksu: 225709454

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: elzbieta.polkowska@pib-nio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów QMAM ” oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-832e2348-d696-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SWZ oraz XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału XXXV SWZ - klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN-110/22/EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi wytworzenia, utrzymania i rozwoju platformy elektronicznej do realizacji zadania "Opracowanie systemu kontroli jakości i certyfikacji radiologów (QMAM - Quality Mammography)” oraz hostingu infrastruktury teleinformatycznej, zwanej dalej „Systemem QMAM”, umożliwiające gromadzenie informacji z badań mammograficznych i organizację procesu testowania umiejętności diagnozowania radiologicznego raka piersi przez lekarzy radiologów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium „Cena brutto”
2) Kryterium "Doświadczenie Ekspertów"
3) Kryterium "Dostępność systemu"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: "Doświadczenie Ekspertów"

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "Dostępność systemu"

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (tj. zrealizował i zakończył) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi spełniające łącznie poniższe warunki:
- usługi obejmowały budowę i wdrożenie systemu informatycznego,
- co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy
- wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
b) przedstawi, że podczas realizacji zamówienia publicznego będzie dysponował Zespołem Ekspertów tj.:
1. Kierownik projektu posiadający:
i. wykształcenie wyższe techniczne,
ii. certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności z zarządzania projektami – także informatycznymi, Agile Projekt Management lub PRINCE 2 Foundation lub innej równoważnej metodyki publicznie dostępnej (opis metodyki jest opublikowany i dostępny) i stosowanej, która stanowi zbiór reguł i zasad postępowania, stanowiący spójne pojęciowo podejście do wykonywania i zarządzania projektem oraz umożliwia adaptację tych reguł do specjalnych potrzeb organizacji, programu, projektu,
iii. minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi w roli kierownika projektu, kierownika zespołu, zastępcy kierownika projektu lub roli równoważnej,
iv. doświadczenie zdobyte poprzez osobisty udział w roli kierownika projektu, kierownika zespołu, zastępcy kierownika projektu lub równoważnej, w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 usług spełniających łącznie poniższe warunki:
a) usługi obejmowały budowę i wdrożenie systemu informatycznego,
b) co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy,
c) wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
2. Analityk (minimum 1 osoba) posiadający:
i. wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
ii. minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
iii. znajomość technik zbierania, analizy, estymacji oraz prezentacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla wytwarzanych lub modernizowanych systemów informatycznych oraz posiada umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej (systemowej) i biznesowej w projektach IT,
iv. doświadczenie zdobyte poprzez osobisty udział w roli analityka lub równoważnej, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 usług spełniających łącznie poniższe warunki:
a) usługi obejmowały budowę i wdrożenie systemu informatycznego,
b) co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy,
c) wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
3. Architekt IT (minimum 1 osoba) posiadający:
i. wykształcenie wyższe techniczne,
ii. certyfikat TOGAF lub równoważny, jak np. Open Certified Architect wydany przez instytucję akredytowaną przez The Open Group, lub certyfikat IBM Certified Infrastructure Systems Architect lub Microsoft Certified Architect lub Sun Certified Enterprise Architect,
iii. doświadczenie zdobyte poprzez udział w roli Architekta IT lub równoważnej, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 usług spełniających łącznie poniższe warunki:
a) usługi polegały na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego,
b) co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy,
c) wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
4. Tester (minimum 1 osoba) posiadający:
i. wykształcenie wyższe
ii. nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu systemów informatycznych,
iii. doświadczenie zdobyte poprzez udział w roli Testera lub równoważnej, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 usług spełniających łącznie poniższe warunki:
a) usługi obejmowały budowę i wdrożenie systemu informatycznego,
b) co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy,
c) wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
iv. międzynarodowy certyfikat testera np. certyfikat ISTQB na poziomie Foundation lub równoważny,
v. znajomość procesu planowania i zarządzania testami systemów informatycznych,
vi. znajomość zagadnień z zakresu: testów automatycznych, testów manualnych (użyteczności), wydajnościowych,
vii. umiejętność opracowywania scenariuszy i przypadków testowych,
viii. umiejętność tworzenia pełnej dokumentacji testowej.
5. Ekspert ds. user experience (UX) (minimum 1 osoba) posiadający:
i. wykształcenie wyższe,
ii. nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji internetowych,
iii. doświadczenie zdobyte poprzez udział w roli Eksperta ds. user experience lub równoważnej, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 2 usług spełniających łącznie poniższe warunki:
a) usługi obejmowały budowę i wdrożenie systemu informatycznego ,
b) co najmniej jedna z usług obejmowała utrzymanie i rozwój systemu informatycznego przez okres trwający co najmniej 12 miesięcy,
c) wartość co najmniej jednej zrealizowanej usługi była nie niższa niż 400 000,00 zł brutto.
iv. doświadczenie w projektowaniu architektury informacji stron internetowych w postaci struktury i makiet/prototypu poszczególnych widoków/podstron na podstawie wymagań i badań użytkowników,
v. znajomość metod stosowanych w badaniach ilościowych i jakościowych w obszarze UX w stopniu umożliwiającym współpracę z badaczami UX,
vi. wiedzę na temat HTML/CSS w stopniu umożliwiającym współpracę z front-end developerami,
vii. znajomość zagadnień analityki webowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415) – dalej „rozporządzenie” zamiast: 1) odpisu albo informacji z KRS lub CEiIDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP (jeśli był wymagany) - zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z zastosowaniem określonych powyżej terminów wystawienia dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
b) wykaz osób – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zgodnie z zapisami Rozdz .XVI SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami rozdziału XX pkt. 29-33 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma / System: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów zgodnie z zapisami rozdziału. XIII SWZ.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie projektu technicznego dla Systemu QMAM 6 tygodni od daty podpisania umowy
2. Wytworzenie i wdrożenie wersji testowej Systemu QMAM 15 tygodni od daty akceptacji etapu 1
3. Wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu QMAM i przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników 6 tygodni od daty akceptacji etapu 2 ale nie później niż do 20.12.2022 r.
4. Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu QMAM oraz hosting infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do eksploatacji Systemu 24 miesiące od odbioru wdrożenia Systemu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.