eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w KańczudzeOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KAŃCZUDZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180965462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętej Barbary 18

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk.spzoo@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-kanczuga.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5053b42-d50c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167056

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zgk.kanczuga.biuletyn.net/?bip=1&cid=26&bsc=N

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zgk.spzoo@op.pl, w.sopel@zgk-kanczuga.pl (nie dotyczy procesu składnia ofert),2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty i złączniki do ofert), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).2. Strony postępowania (Zamawiający, Wykonawcy) mogą komunikować się również za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zgk.spzoo@op.pl, w.sopel@zgk kanczuga.pl 3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Zamawiający określa preferowane formaty podpisu elektronicznego, jako: a) dla dokumentów w formacie „pdf" zaleca się format PAdES,b) dla dokumentów w innym formacie innym niż „pdf", zaleca się format XAdES [podpis zewnętrzny lub wewnętrzny, preferowany zewnętrzny].c) przy podpisywaniu plików profilem zaufanym i dowodem osobistym zaleca się wcześniejszy eksport plików do formatu „.pdf” i dopiero tak przygotowane pliki opatrywać podpisem elektronicznym. Zamawiający preferuję przygotowanie i podpisywanie wszystkich dokumentów formacie „.pdf ”Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: a) formaty danych zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.) b) zaleca się aby w prowadzonym postepowaniu posługiwać się plikami o rozszerzeniu: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, zip, 7z, html, xml, przy czym preferowany format to – pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga w imieniu którego obowiązki pełni Prezes Zarządu;
 W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z ZGK SP. z o.o. poprzez email: zgk.spzoo@op.pl oraz pod numerem telefonu 16 642 38 58 lub z inspektorem ochrony danych;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze, nr ZP.ZGK.02.2022.WS prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://www.zgk-kanczuga.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30:rodo&catid=2&Itemid=101

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.ZGK.02.2022.WS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawy oleju napędowego w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejściowego, zimowego, spełniającego wymogi normy PN-EN 590+A1:2017-06 oraz wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiający będzie żądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyższej niż (–32 °C).
1) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy – nie wcześniej niż od 01.07.2022 roku,
2) Całkowita wielkość zamówienia: 60 000 litrów/60,00 m3 oleju napędowego. Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. Szacowana wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 4 500 litrów na miesiąc,
3) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornika Zamawiającego przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska,
4) Miejsce realizacji zamówienia: zbiornik paliwa 5 000 litrów na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze PSZOK Siedleczka nr 157A,
5) Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsca wskazanego
w punkcie 4 odbywały się w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00,
6) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy każdej dostawie wymagał będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) dostarczanego paliwa,
7) Wykonawca będzie dostarczał zamawiany olej napędowy własnym transportem na swój koszt i ryzyko. Pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane i dopuszczone do eksploatacji oraz muszą posiadać ważne badania techniczne,
8) Zamawiający dokonuje sprawdzenia czy przepływomierz zamontowany na cysternie Wykonawcy posiada aktualną legalizację potwierdzoną przez Urząd Miar. Zamawiający może sprawdzić w obecności kierowcy cysterny przy pomocy termometru parametry paliwa tj. gęstość i temperaturę oraz organoleptycznie barwę, klarowność i brak zanieczyszczeń stałych. Zamawiający podpisuje Dowód Dostawy (WZ) jeżeli w/w warunki są spełnione. Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiębiorstwa oraz kierowcy autocysterny,
9) W przypadku awarii pojazdów – zostanie pobrana próbka dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy, celem przeprowadzenia jej badania w certyfikowanym laboratorium. W przypadku gdy certyfikowane laboratorium stwierdzi niezgodność parametrów paliwa dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów przeprowadzonego badania oraz naprawy uszkodzonych pojazdów, jeśli Zamawiający wykaże, że ich uszkodzenie miało bezpośredni związek z dostarczonym paliwem o parametrach niezgodnych z ww. Rozporządzeniem,
10) Warunki płatności: płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego,
11) Rozlicznie będzie następowało każdorazowo po dostawie zamówionej partii na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliwa u producenta na dzień dostawy oraz przy zastosowaniu ustalonego rabatu, upustu określonej w złożonej ofercie,
12) Dostarczane paliwo będzie fakturowane w temperaturze referencyjnej 150C.

Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Wymagania jakościowe odnoszące się do na przedmiotu zamówienia zostały określone przez normę PN-EN 590+A1:2017-06 oraz w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06
W każdym przypadku w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Podana wielkość rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu maksymalnie o 20%. Możliwość skorzystania z opcji wynikać będzie z zwiększonego zapotrzebowania na paliwo w okresie realizacji przedmiotu umowy. Realizacja opcji na zasadach wynagrodzenia kosztorysowego. Zwiększenie zapotrzebowania nie będzie wymagać aneksowania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składana oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1 do SWZ,
b) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zał. nr 2
c) oświadczenie o którym mowa art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w odniesie do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółki cywilne) – zał. nr 3 – jeżeli dotyczy,
d) pełnomocnictwo lub dokument/y potwierdzające, że osoba działająca
w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji np.: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego kopie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a) oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c) wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek.
Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 13. Lp. - 2 dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych
b) w przypadku o którym mowa w pkt „a” powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ
c) brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) zmiany, rezygnacji lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy) – zmiana nie powoduje konieczności zawierania aneksu, wchodzi w życie wraz ze zmianą stawki VAT,
c) zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Rozporządzenie 765/2006 - ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy Rozporządzenie 269/2014 - ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności o których mowa powyżej.

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie powyższych przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

***
Dla celów porównawczych złożonych ofert przy kalkulacji ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 23%, jako stawkę podstawową obowiązującą w większej części terminu realizacji zamówienia pomimo obowiązującej obniżonej stawki VAT, natomiast rozliczenie będzie następować w oparciu o stawkę podatku VAT faktycznie obowiązującą w dniu
sprzedaży paliwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.