eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi wsparcia serwisowego dla urządzeń i systemówOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wsparcia serwisowego dla urządzeń i systemów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431213647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niecała 14

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-080

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 814665200

1.5.8.) Numer faksu: 814665201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@mup.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: muplublin.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wsparcia serwisowego dla urządzeń i systemów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89c973b2-d29a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020491/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 wsparcie dla systemu BackupExec

1.3.3 wsparcie serwisowe na urządzenia HP (serwery i biblioteka taśmowa)

1.3.4 wsparcie serwisowe dla switchy CISCO i router

1.3.5 wsparcie serwisowe dla urzadzeń UTM i Access Pointów

1.3.6 wsparcie dla Vwarea

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), drogą elektroniczną – e-mail:
przetarg@mup.lublin.pl.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP i konto Wykonawcy na miniPortalu.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o
udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji
użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W
przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal -
Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym
dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla
Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, zgodnie z Instrukcją użytkownika. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie
(zwany dalej MUP w Lublinie) reprezentowany przez Dyrektora MUP w Lublinie, pod adresem ul. Niecała 14, 20-080 Lublin.2. Z
Inspektorem Ochrony Danych MUP w Lublinie można skontaktować się pod numerem telefonu (81) 466 -52-72, e- mail:
iod@mup.lublin.pl lub listownie na ww. adres siedziby Administratora.3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących
celach:a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z realizacją
obowiązków ustawowych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; c) Zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;d) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom świadczącym usługi Administratorowi
na podstawie podpisanych umów.5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji
międzynarodowej.6. Pani/Pana dane przetwarzane w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. a), b) i d) będą przechowywane
przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z Instrukcją
Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MUP w Lublinie (dostęp: https://biuletyn.lublin.eu/mup/sposobyprzyjmowaniaizalatwiania-
spraw/instrukcja-kancelaryjna,1,1820,1.html) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z celami wymienionymi w pkt 3 lit. c) i d) będą
one przechowywane przez okres
trwania umowy, okres realizacji umowy oraz wynikających z jej tytułu roszczeń oraz upływu okresu na jaki została udzielona
gwarancja (przysługuje rękojmia). 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
na podstawie art. 15 RODO oraz do ich
sprostowania na podstawie art. 16 RODO. Na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z tym, że
wystąpienie z takim żądaniem nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto
posiada Pani/Pan prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem
sytuacji gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.8. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.9. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych
oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.10. Administrator przetwarza podane dane
osobowe w celu realizacji obowiązku ustawowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkuje
brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MUP.PKIII.371.38.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roczne wsparcie techniczne dla systemu BackupExec zapewniające dostęp do poprawek i uaktualnień oraz konsultacje telefoniczne w trybie co najmniej 10h x 5 dni w tygodniu, dla systemu BackupExec V-ray Ed. dla 8 procesorów oraz 1 agent dla serwera Windows. Serwisy mają być aktywne od 31.10.2022 r. Posiadamy aktywne kontrakty zarejestrowane w systemie firmy Veritas dla klienta o ID 7001169202

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Kryterium „cena” (C): waga 60%
b) Kryterium „czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę” (T): waga 40%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60%

gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Wartość punktowa kryterium „czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę” ( T ):

czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę 24h Przyznawane punkty 40

czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę od 10 do 23h Przyznawane punkty 35

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów
Minimalny czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę wynosi 10 godzin na dobę.
W przypadku zaoferowania czasu dostępności wsparcia, krótszego niż 10 godzin na dobę, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ.

Ocena końcowa oferty to suma punktów otrzymanych za cenę i czas dostępności wsparcia
w godzinach na dobę:
O = C + P
gdzie:
O – ocena końcowa
C – punkty w kryterium "cena"
P - punkty w kryterium "czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę"

17.1.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejsza ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostępności wsparcia w godzinach na dobę

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie serwisowe dla urządzeń HP wymienionych w tabeli poniżej na okres 12 miesięcy: (odpowiednio)
Part Number usługi /Data od której ma obowiązywać umowa/ Numer seryjny urządzenia dla którego kupowana jest usługa
H6HB7PE/ 01.01.2023/ CZJ64336XC
U2KH6PE/ 01.01.2023/ CN8947A0A8
U2KH6PE/ 01.01.2023/ CN8947A09K
U2UH7PE/ 07.08.2022/ CZJ024006W (P/N 507778-B21)
U2UH7PE/ 07.08.2022/ CZ3729E2YH
U3BF0PE/ 07.08.2022/ DEC237034V

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Kryterium „cena” (C): waga 100%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 100 %

gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 100 punktów.

17.2.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejsza ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie serwisowe dla urządzeń Cisco dla poniższych urządzeń: (odpowiednio)
Nazwa/ Numer seryjny/ Data początku wsparcia/ Data końca wsparcia
Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD/ FDO1906E0FE/ 01.12.2022/ 30.11.2023
Switch Cisco Catalyst 3650 WS-C3650-48TD/ FDO1906E1DS/ 01.12.2022/ 30.11.2023
Switch Cisco Nexus 3172TQ/ FOC2126R019/ 01.12.2022/ 30.11.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.3.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Kryterium „cena” (C): waga 60%
b) Kryterium „czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach” (T): waga 40%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60%

gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Wartość punktowa kryterium „czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach” ( T ):

czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach: 4 godziny lub mniej Przyznawane punkty: 40
czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach: powyżej 4 godzin Przyznawane punkty: 1

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów
Ocena końcowa oferty to suma punktów otrzymanych za cenę i czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach:
O = C + P
gdzie:
O – ocena końcowa
C – punkty w kryterium "cena"
P - punkty w kryterium "czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach"

17.3.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejsza ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisowej w pełnych godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie serwisowe dla urządzeń UTM Fortigate oraz AccesPoint (Enhanced FortiCare 24x7)
A. Roczne wsparcie dla urządzeń Fortigate FG200E o numerach seryjnych:
• FG200ETK19903011
• FG200ETK19902867
Aktualizacja dla klastra 2 urządzeń FortiGate FG200E na okres 12 miesięcy od dnia następnego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 30.07.2022 obejmująca:
• Aktualizację oprogramowania systemowego oraz oprogramowania i sygnatur dla modułów antywirusowego, wykrywania i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron WWW.
• Usługi wsparcia telefonicznego lub online świadczone przynajmniej w trybie 8x5 tj. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu wraz z dostępem do stron producenta.
• Gwarancję na urządzenia od dnia 30.07.2022r. do 29.07.2023r.
B. Wsparcie dla urządzeń FAP223C o numerach seryjnych:
• FP223C3X15005154
• FP223C3X15005001
• FP223C3X15005172
Od dnia 24.06.2022 do dnia 14.10.2023r. w zakresie:
• Aktualizację oprogramowania systemowego wraz z dostępem do stron producenta
• Gwarancję na urządzenia od dnia 24.06.2022 do 14.10.2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.4.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Kryterium „cena” (C): waga 60%
b) Kryterium „czas płatności faktury” (T): waga 40%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 60%

gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Wartość punktowa kryterium „czas płatności faktury” ( T ):

Czas płatności faktury: powyżej 20 dni- 30 dni Przyznawane punkty: 40
Czas płatności faktury: 10 – 20 dni Przyznawane punkty: 20
Czas płatności faktury: poniżej 10 dni Przyznawane punkty: 1

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów
Maksymalny czas płatności faktury wynosi 30 dni.
W przypadku zaoferowania czasu płatności faktury dłuższego niż 30 dni oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu jako niezgodna z treścią SWZ.

Ocena końcowa oferty to suma punktów otrzymanych za cenę i czas płatności faktury:
O = C + P
gdzie:
O – ocena końcowa
C – punkty w kryterium "cena"
P - punkty w kryterium "czas płatności faktury"


17.4.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejsza ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie dla systemu Vmware od 01.10.2022 na okres 2 lat

Przedłużenie usługi wsparcia technicznego elementów w kontrakcie 465452892 przypisanego do użytkownika o ID 8926220067 w tym:
• Usługa wsparcia dla Vmware vSphere Standard 1CPU – 8szt.
• Usługa wsparcia dla Vmware vCenter Server Standard for vSphere – 1szt.
na okres od dnia 01.10.2022 do 30.09.2024 w wymiarze 12 godz. x 5 dni w tygodniu, w dni robocze w godzinach 7:00 – 19:00, bez limitu zapytań, z dostępem w trybie on-line do zasobów baz wiedzy, z aktualizacjami i podnoszeniem wersji systemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.5.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

a) Kryterium „cena” (C): waga 100%

a) Wartość punktowa kryterium „cena” (C):

C = Cn / Co x 100 pkt x 100 %

gdzie:
Cn - najniższa ofertowa cena brutto spośród ocenianych ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie 100 punktów.

17.5.2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejsza ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej SWZ;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: w pkt. 8.2 SWZ
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa: w pkt 8.2.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy: a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru;b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 5.
Formularz ofertowy –sporządzony zgodnie z SWZ na wzorze (druku), stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (przy czym
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować
dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.2 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
w pkt. 8.2.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Prawo
zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego w Projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, zgodnie z Instrukcją użytkownika. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.3 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), zwana dalej
„ustawą o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy, Zamawiający wyklucza:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy.
7.3.1. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.
7.3.2. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie 7.3 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
7.3.3. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z pkt 7.3 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy.
7.3.4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
7.3.5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 7.3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
7.3.6. Karę pieniężną, o której mowa w pkt 7.3.5. nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.