eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum NaukiOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okrzei 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wojtowicz@kulturapodkarpacka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wdk.podkarpackie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa dwóch samochodów dostawczych do 3,5 T dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6989ea1-aa2b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056921/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Nabycie dwóch środków transportu: 1. do przewozu ekspozycji i mobilnych wystaw 2. do przewozu planetarium

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Numer identyfikacyjny projektu: RPPK.06.04.04-IZ-00-18-001/18 Utworzenie podkarpackiego centrum nauki. Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 – Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.4 – Instytucje popularyzujące naukę.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00094850/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCN-270-3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 407000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów dostawczych do 3,5t – kontener z windą oraz furgon dla potrzeb Podkarpackiego Centrum Nauki, szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszej SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochody fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad.
Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia adres: siedziba Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34136000-9 - Samochody półciężarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 469245 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 469245 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 469245 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUDA-CARS S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792251832

7.3.3) Ulica: Ptasia 4

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-319

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 469245 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.