eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁowiczuOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750265700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Świętego Floriana 1

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 837 37 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp-lowicz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://osplowicz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, udział w akcjach ratowniczych, jako działania ratownicze w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, inne działania z przepisów o ochronie p. poż.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-279eb4b2-d543-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://osplowicz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (/OSPLowicz/domyslna), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – osp-lowicz@wp.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu (/ZGM_Lowicz/SkrytkaESP), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: osp-lowicz@wp.pl.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
WYKONAWCA, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz zapoznał się z instrukcją użytkowania systemu znajdującą się na stronie internetowej pod linkiem: https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia.
ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją użytkowania https://miniportal.uzp.gov.pl/, w szczególności za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty poprzez wykorzystanie „Formularza do komunikacji”). Taka oferta zostanie uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
[Zalecenia]
Formaty plików wykorzystywanych przez WYKONAWCÓW powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych ZAMAWIAJĄCY rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO * informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ochotnicza Straż Pożarna w Łowiczu, ul. Św. Floriana 1, 99-400 Łowicz,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: osp-lowicz@wp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz realizacją zawartej w wyniku tego postępowania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające - podmiotom tym mogą zostać ujawnione Pani/Pana dane osobowe.
5) Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze informuje się, iż Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających. W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp). W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów ZAMAWIAJĄCEGO (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 8, nr 10a, nr 10b, nr 10c, nr 10d, nr 11 do SWZ tj.: Projektowane postanowienia umowy, Przedmiary robót oraz Projekt budowlany.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w pkt. 2 stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się na terenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta Łowicza, wpisanej do rejestru zabytków województwa łódzkiego pod numerem 933 A, decyzją z dnia 20.05.1993 r. Objęty jest zapisami uchwały nr LXIIl/443/2018 z dnia z dnia 27 września 2018 r. Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, dla fragmentu położonego w rejonie ulic: Podrzecznej, Starorzecze i Mostowej.
Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. WYKONAWCA nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że WYKONAWCA nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, liczba elementów składowych), charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa), parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.), wyglądu (struktura, faktura, barwa). Przyjęte w Przedmiarze Robót nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp WYKONAWCA, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez ZAMAWIAJĄCEGO, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów (karty katalogowe) wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Złożone w toku postępowania dokumenty posłużą ZAMAWIAJĄCEMU do dokonania oceny czy oferta jest równoważna.
ZAMAWIAJĄCY wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
WYKONAWCA uwzględni w swojej ofercie w szczególności koszty związane z:
1) zorganizowaniem placu budowy, w tym wykonaniem przejść i komunikacji w budynku, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót;
2) zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót;
3) wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP oraz p.poż;
4) ubezpieczeniem budowy i mienia na placu budowy;
5) zajęciem pasa drogowego;
6) innymi wyżej nie wymienionymi kosztami, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji technicznej, pozwalają je przewidzieć a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
[Wymagania w zakresie wizji lokalnej]
ZAMAWIAJĄCY nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez WYKONAWCĘ wizji lokalnej.
[Wymagania w zakresie zatrudnienia]
ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia: tynkarz (1 os.), dekarz (1 os.), malarz (1 os.), robotnik ogólnobudowlany (2 os.) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie kontroli spełniania przez WYKONAWCĘ wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawiera załącznik nr 8 do SWZ tj.: Projektowane postanowienia umowy. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika robót budowlanych.
ZAMAWIAJĄCY nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych WYKONAWCÓW, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składanie ofert częściowych. W przypadku podziału zamówienia na części zachodzi potrzeba skoordynowania działań różnych WYKONAWCÓW realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i znacznie zwiększyć koszty zamówienia. Wielkość zamówienia umożliwia udział Małym i Średnim Przedsiębiorstwom.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. tzn. ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
Zamawiający informuje, że na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku otrzymania ofert wyższych niż otrzymane dofinansowanie Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 257 ustawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262522-6 - Roboty murarskie

45262300-4 - Betonowanie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

98395000-8 - Usługi ślusarskie

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu wskazanych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 500 000,00 zł /pięćset tysięcy złotych 00/100/.
W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia otwarcia ofert na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA:
1.4.1 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 1 (jedno) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej związanej z termomodernizacją budynku znajdującego się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej lub na budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości, co najmniej 500 000,00 zł (pięciuset tysięcy złotych 00/100) lub 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej w termomodernizacji budynków o wartości, co najmniej 500 000,00 zł (każda z robót budowlanych), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze WYKONAWCA nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W przypadku wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem: www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
1.4.2. Wykaże dysponowanie pracownikami reprezentującymi niżej wymienione specjalności:
1) 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia (wraz z aktualnym zaświadczeniem Izby Inżynierów Budownictwa) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) lub równoważne z uprawnieniami w niżej wymienionym zakresie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.:
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie oraz uprawnienia (wraz z aktualnymi zaświadczeniami Izby Inżynierów Budownictwa) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim zakresem robocie budowlanej objętej niniejszym postępowaniem;
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie oraz uprawnienia (wraz z aktualnymi zaświadczeniami Izby Inżynierów Budownictwa) do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych;
• osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą min. 5-letnie doświadczenie oraz uprawnienia (wraz z aktualnymi zaświadczeniami Izby Inżynierów Budownictwa) do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych;
Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj.: m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
2) tynkarz (1 os.), posiadającym min. roczne doświadczenie w zawodzie,
3) dekarz (1 os.) posiadającym min. roczne doświadczenie w zawodzie,
4) malarz (1 os.) posiadającym min. roczne doświadczenie w zawodzie,
5) robotnik ogólnobudowlany (2 os.) posiadającym min. roczne doświadczenie w zawodzie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3) WYKONAWCA, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie, w jakim WYKONAWCA powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 2 i nr 3 do SWZ. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.
11.ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, wymaganych do ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) oświadczenia WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu WYKONAWCY w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 5 do SWZ.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli WYKONAWCA z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
Jeżeli WYKONAWCA powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi WYKONAWCAMI, wykaz o którym mowa dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu WYKONAWCA ten bezpośrednio uczestniczył.
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) wykazu osób, skierowanych przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pred podpisaniem umowy WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią ZAMAWIAJĄCEMU umowę regulującą współpracę tych WYKONAWCÓW. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez WYKONAWCÓW, oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 , składa każdy z WYKONAWCÓW. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z WYKONAWCÓW wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jeżeli WYKONAWCA powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi WYKONAWCAMI, wykaz o którym mowa dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu WYKONAWCA ten bezpośrednio uczestniczył. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio WYKONAWCA, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega WYKONAWCA, WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo PODWYKONAWCA, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Strony dopuszczają zmianę przedmiotu lub umówionego terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach (niezależnie od przypadków wskazanych w pozostałej treści umowy):
1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez Wykonawcę, robót,
3) z powodu okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia, którego nie dało się przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio zdrowiu lub życiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 15:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.