eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nasielsk › Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie NasielskOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NASIELSK

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elektronowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Nasielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-190

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@nasielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29d56e2a-d69f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025218/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020, Priorytet IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
adres strony internetowej~https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
3.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a. .zip b. .7Z
4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
5. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym
kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis
zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
7.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/nasielsk/proceedings w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia składania ofert
8.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm. z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym postepowaniu jest Gmina Nasielsk reprezentowana przez
Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, um@nasielsk.pl. 2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych
osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony
Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO) związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”.)
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym, współpracującym z
Gminą Nasielsk podmiotom, w tym:
dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań
statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki przeprowadzonego
postępowania mogą być opublikowane w
Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje czas trwania umowy oraz okres przedawnienia
roszczeń.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; . 7. Wykonawca posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Wykonawcy nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj", inwestycji polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Nasielsk:budynku OSP w Nasielsku, budynku OSP w Cieksynie, według wymagań szczegółowo określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – zwanym dalej PFU ( Załącznik nr 9 do SWZ) oraz audytach energetycznych , stanowiących załącznik do PF-U.
Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię pierwotną i zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii przez przedmiotowe budynki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj", inwestycji polegającej na wykonaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Nasielsk: Część zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z halą sportową w Nasielsku, hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Cieksynie i hali sportowej w Szkole Podstawowej w Pieścirogach., według wymagań szczegółowo określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym – zwanym dalej PFU ( Załącznik nr 9 do SWZ) oraz audytach energetycznych, stanowiących załącznik do PF-U.
Efektem planowanego przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię pierwotną i zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii przez przedmiotowe budynki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
1 000 000,00 zł.
W sytuacji składania oferty na dwie części zamówienia wystarczające jest złożenie przez Wykonawcę w zakresie każdej z tych części postępowania dokumentu tej samej polisy OC.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a)zdolność techniczna:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
b)zdolność zawodowa:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji projektowej i za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie:
• projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń,
w specjalności architektonicznej;
• projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
• projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

• kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
• kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ;
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 10 niniejszej SWZ:
a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru Załącznik Nr 5, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
1) dla Części 1 – 10 000,00 zł
2) dla Części 2 – 10 000,00 zł
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. do dnia 02-07-2022r.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, tj.:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS Nasielsk nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.8.2022 Część……..”
6. Momentem wniesienia wadium jest chwila uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważać za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Dokument wadialny powinien zostać złożony wraz z ofertą, za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.
10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……...
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu - każdy z Wykonawców na potwierdzenie składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ A;
b) każdy z Wykonawców składa Załącznik nr 2 do SWZ CZĘŚĆ B potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1, 2 SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
 w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 1 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wskazuje/-ą spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale 10,
 dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 pkt. 2 składa każdy z Wykonawców.
3. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (wspólne ubieganie się o zamówienie), w ramach konsorcjum albo spółki cywilnej, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ten będzie realizować przedmiot zamówienia, objęty reglamentacją w zakresie swobody działalności gospodarczej. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w części wymagającej licencji/koncesji przez Wykonawców nieuprawnionych -jeżeli dotyczy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - jeżeli dotyczy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy, usługi zostaną wykonane przez każdego z członków konsorcjum – wg. wzoru Załącznik nr 7 do SWZ
6.W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (wspólne ubieganie się o zamówienie), w ramach konsorcjum albo spółki cywilnej, warunek odnośnie zdolności zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane - jeżeli dotyczy.
7. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców (wspólne ubieganie się o zamówienie), w ramach konsorcjum albo spółki cywilnej, warunek odnośnie posiadanej sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie spełniony, jeżeli jeden z tych wykonawców wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez zamawiającego sumę gwarancyjną ubezpieczenia lub suma gwarancji posiadanych przez członków konsorcjum lub spółki cywilnej będzie równa wymaganej przez zamawiającego kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia -jeżeli dotyczy.
8. W przypadkach, o których mowa w ust.6 i7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączą oświadczenie wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie stanowi część oferty i jako takie nie podlega uzupełnieniu - jeżeli dotyczy.
9. Wykonawcy, w odniesieniu do warunków określonych w ust. 6 pkt 3) do 4), mogą polegać na zasobach innych podmiotów, pod warunkiem że odnośnie do warunku określonego w ust. 6 lit. 4), podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi – jeżeli dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w następującym zakresie:
1) wydłużenie terminu w przypadku:
a) wystąpienia nieprzewidzianych warunków i zjawisk atmosferycznych (kataklizmy),
b) wystąpienia siły wyższej np.: powodzi,
c) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp.,
d) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności,
e) wystąpienia następstw działań administracyjnych (np. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy),
f) konieczności przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych,
g) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy,
i) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
2) zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia.
b) ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia. W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia,
DALSZA CZĘŚĆ W INFORMACJACH DODATKOWYCH SEKCJA IX

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składa się za pośrednictwem platformy przetragowej , poprzez strone prowadzonego postepowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia Część 2
4. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej. Zmiana ta może spowodować zmianę terminu wykonania prac i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii ze względu na zmianę postępu technologicznego (np. wycofanie produktu z rynku) w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach nie zawinionych przez Wykonawcę. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca.
7. Dopuszcza się zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w projekcie lub też w sytuacji zmiany projektu, jeżeli potrzeba wykonania prac lub zmian w projekcie zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
*********************
Numeracja zawarta w treści ogłoszenia odnosi się czasem do numeracji SWZ udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania
********************
Postanowienia ogólne w SWZ, kody CPV, kryteria oceny ofert,warunki udziału w postępowaniu tyczą się obydwu Części postępowania
********************
Wytyczne szczegółowe termin wykonania
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał zamówienie w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wszystkimi wymaganymi przepisami decyzjami i uzgodnieniami wraz z jej złożeniem do zatwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej - jeżeli przepisy tego wymagają – w okresie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykonał zamówienie w zakresie robót budowlanych tj. zakończenie robót budowlanych przedmiotu umowy wraz z zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów, prób, badań ekspertyz i odbiorów oraz uzupełnień dokumentacji odbiorowej do 5 miesięcy od dnia odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej dla wszystkich obiektów, od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na ostatni obiekt,
3. Udział w procedurze oddania wybudowanego obiektu do użytkowania do czasu wydania ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie nowego budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
**************************************************
Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.