eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie Miasta Kłodzka i prowadzenie na nich "akcji zima" - część I, część IIOgłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie Miasta Kłodzka i prowadzenie na nich „akcji zima” - część I, część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Bolesława Chrobrego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 865 46 82

1.5.8.) Numer faksu: 74 867 40 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.pub@um.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.klodzko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f46de5cf-c4b9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości chodników i placów na terenie Miasta Kłodzka i prowadzenie na nich „akcji zima” - część I, część II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f46de5cf-c4b9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00165995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045310/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz prowadzenie na nich akcji zima

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141143

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023.MG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 922222,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości wyznaczonych chodników, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdnych, zatok, parkingów, przystanków komunikacji, fontann miejskich i przykrawężnikowej części jezdni w okresie opisanym w siwz na wyznaczonych terenach, zgodnie z przyjętymi standardami. Lokalizacja: wyznaczone tereny (zał. nr 8, 9, 12 do SWZ);
Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów porządkowych i sanitarnych, spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:
- Charakterystyka techniczna usługi Załącznik nr 7a do SWZ; (Załączniki nr 7-13 do SWZ;) – część I.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.5.) Wartość części: 694444,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości wyznaczonych chodników, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdnych, zatok, parkingów, przystanków komunikacji, fontann miejskich i przykrawężnikowej części jezdni w okresie opisanym w siwz na wyznaczonych terenach, zgodnie z przyjętymi standardami. Lokalizacja: wyznaczone tereny (zał. nr 8, 9, 12 do SWZ);
Prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów porządkowych i sanitarnych, spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera:
- Charakterystyka techniczna usługi Załącznik nr 7b do SWZ; (Załączniki nr 7-13 do SWZ;) – część II.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.5.) Wartość części: 227777,77 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65616,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65616,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65616,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma SALUS Adam Szopa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981023328

7.3.3) Ulica: Akacjowa 4N 1/18

7.3.4) Miejscowość: Ślęza Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

"RUBIS" Katarzyna Strychalska-Szopa, Adam Szopa s.c. Akacjowa 4N 1/18 Ślęza Kobierzyce, wartość 20% zamówienia

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 787397,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33260,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33260,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33260,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma SALUS Adam Szopa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8981023328

7.3.3) Ulica: Akacjowa 4N 1/18

7.3.4) Miejscowość: Ślęza Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

"RUBIS" Katarzyna Strychalska-Szopa, Adam Szopa s.c. Akacjowa 4N 1/18 Ślęza Kobierzyce, wartość 20% zamówienia

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399129,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji 1.04.2023-31.03.2024, w tym prowadzenie akcji zima od 1.11.2023-31.03.2024 r. Cena ryczałtowa za 1 miesiąc dla części 1 kwota 65616,48 zł brutto, dla części 2 kwota 33260,76 zł brutto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.