eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › REMONT DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA) IIOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA) II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271566088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 - go Maja 13-15

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323704307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA) II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a03b147-d69d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000488/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dachu budynku nr 17

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której
zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w ofercie złożonej do postępowania
przetargowego znak ZP/16/TP2/2022 na „REMONT DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA)”, jest SPSK Nr 1 im. prof. Stanisława
Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK
Zabrze);
􀀀 Może Pan / Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postępowania i
udzielenia zamówienia publicznego na „REMONT DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA)” znak ZP/16/TP2/2022 prowadzonym w
trybie podstawowym z możliwością negocjacji;
􀀀 dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11. 09. 2019 r. – PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp.;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/19/TP2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na REMONCIE DACHU W BUDYNKU NR 17 (APTEKA) II szczegółowo opisana w załącznikach nr 3-8 do SWZ oraz wykonana zgodnie ze wzorem umowy w części IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium
= ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Liczba punktów:
48 miesięcy – 0 pkt
od 49 do 59 miesięcy włącznie – 1 pkt
60 miesięcy – 2 pkt
Liczba punktów badanej oferty
= (Go/G max) x 100 x waga
Gdzie:
Go – ilość punktów oferty badanej
G max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert
UWAGA:
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji – 48 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda okresu gwarancji, lub poda okres gwarancji mniejszy niż dopuszczony
przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie do obliczeń minimalny termin tj. 48 miesięcy, natomiast jeżeli Wykonawca wskaże
okres wyższy niż dopuszczony przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny okres gwarancji tj.
60 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. Zamawiający określa następujące wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu:
5.1.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.2 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 PLN).
5.1.4 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1) wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał jedną robotę budowlaną obejmującą remont dachów z dachówki
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem
i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych lub poświadczenie, że przez co najmniej
18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;
W/w osoba winna posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, a ponadto winna być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117)
UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych , dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 PLN) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy,
5.2.2 wykazu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) obejmującą remont dachów
z dachówki. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju i ilości, wartości zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
5.2.3 wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) Kierownik budowy (1 osoba) – posiadający uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy powinien posiadać stosowne uprawnienia do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych lub poświadczenie, że przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz stanowi załącznik numer 12 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć również dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a także dokument potwierdzający opłacenie składki członkowskiej w Izbie Inżynierów.
5.3 Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 PLN) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki polisy,
5.2.2 wykazu, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) obejmującą remont dachów
z dachówki. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju i ilości, wartości zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
5.2.3 wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) Kierownik budowy (1 osoba) – posiadający uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie od daty uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami budowlanymi. Kierownik budowy powinien posiadać stosowne uprawnienia do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych lub poświadczenie, że przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282). Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz stanowi załącznik numer 12 do SWZ. Do wykazu należy dołączyć również dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe, a także dokument potwierdzający opłacenie składki członkowskiej w Izbie Inżynierów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego – załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 000,00 PLN; 19.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu
skł. ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upł. terminu zw of, z wyj przyp, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.
2 Pzp. 19.3.Przedł term zw of jest dop. tylko z jednoczesnym przedł. okr. ważn. wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedł okres zw of. 19.4.Wadium może być wnoszone wdł. wyboru wyk w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gw. ban.; 3) gw.ubezp.; 4) poręczeniach udziel. przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ust z dnia 9 11 2000 r. o utworzeniu PARP. 19.5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przel. na
rach. ban: 31 1130 1091 0003 9028 8620 0005. Wniesienie wadium w pieniądzu przel. na rach. ban. wskazany przez zam
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rach. ban. kwotą wadium (jeżeli wpływ śr pieniężnych na rach ban wskazany przez
zam nastąpi przed upł term skł ofert). 19.6.Wadium wniesione w pieniądzu ZAM. przech na rach bank, natomiast, jeżeli
wadium jest wnoszone w formie gwar lub poręczenia, o których mowa w pkt. 19.4 ppkt 2–4, wyk przekazuje zam. oryginał
gwar lub poręczenia, w post el. 19.7.Z treści przel ban w przyp. wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwar i
poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, musi wynikać, że wadium zab ofertę wyk złożoną w post o udzielenie
zam publ - „…” Ozn spr: ……19.8.Za zgodą zam wyk może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezp.
oferty kwotą wadium. 19.9.Zwrot wadium zgodnie z art. 98 ustawy PZP 19.10.Zatrzym. wadium 1)ZAM. zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, a w przyp. wadium wniesionego w formie gwar lub poręczenia, o których mowa w pkt. 19.4 ppkt 2–4,
występuje odp. do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapł. wadium, jeżeli: a)wyk w odpowiedzi na wezw, o którym mowa
w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podm.śr.dow lub przed. śr. dow.
Potwier. okol., o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp., ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., innych dok lub
ośw lub nie wyraził zgody na popr omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp., co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty zł. przez wyk jako najk; b)wyk, którego oferta została wybrana: - odmówił pod. umowy w spr zam publ na
warunkach określ w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezp należ. wyk umowy; -zawarcie umowy w spr zam publ stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po str wyk, którego oferta została wybrana. 2)Wadium wniesione przez jednego z Wyk.
wspólnie ubiegających się o zam. uważa się za wniesione prawidłowo. 19.11.Gwar. i poręczenia, o których mowa w art. 97
ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwar. i poręczeń, o których mowa w art. 97
ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrz zgodn. z prawem polskim przez sądy polskie. W przyp., gdy wyk. wnosi wadium w formie
gwar. lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż j.polski, dokument gwar. lub poręcz
należy złożyć wraz z tłum. na j.polski. Gwar. i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie
gwar. poręczeń będą rozstrz zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu wł.dla siedziby zam.. 19.12.Na podst.
art. 450 ust. 4 Pzp w przyp. wniesienia wadium w pieniądzu wyk. może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zab.oczet zabezp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W/w Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć
wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki nie wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
8.3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
8.5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
8.7. Oświadczenia składane przez wykonawców przekazywane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany postanowień zawartej umowy znajdują się w CZĘŚCI IV SWZ, tj. we wzorze umowy §12.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, jaką można wprowadzić w niniejszej
sekcji, Zamawiający nie ma możliwości wprowadzenia wszystkich punktów zawartych w/w paragrafie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

2.3. Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji
ofert: kryterium oceny ofert opisano w pkt. 18 SWZ tj.:
1. Cena 60%
2. Okres gwarancji – 40%
SEKCJA IX – POZOSTAŁE

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie prac fizycznych związanych z robotami ciesielskimi wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, świadczone były przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art.
22 § 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 16.3.1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 2a do SWZ
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.
3) pełnomocnictwo
4) wstępne oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ
5) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy,
4. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
w trybie art. 274 ust 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 5.2 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.