eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymań › Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu "autobus" z terenu Gminy RymańOgłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYMAŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Rymań

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-125

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@ryman.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryman.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36b90e64-c689-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu „autobus” z terenu Gminy Rymań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36b90e64-c689-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014424/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych typu"autobus" z terenu Gminy Rymań.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141571

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego autobusu z ilością miejsc do 20 osób z kierowcą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Realizacja zamówienia ma na celu wyrównanie szans dzieci niepełnosprawnych w korzystaniu z ich praw i obowiązków poprzez zwiększenie dostępności i zmniejszenie barier transportowych.
Gmina Rymań zyska nowe auto przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących rehabilitacji, na warsztaty terapii zajęciowej, jak również do szkół i przedszkoli.
Zakupiony autobus będzie wyposażony w windę wewnętrzną do transportu wózków inwalidzkich. Jedno stanowisko na wózek inwalidzki będzie możliwe po zdemontowaniu trzech tylnych miejsc pasażerskich. Miejsce to będzie wyposażone w pasy 4-punktowe do mocowania wózków i pasy 2-punktowe dla pasażera na wózku inwalidzkim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.