eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przygotowanie sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lata 2023-2024 w podziale na zadania.Ogłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lata 2023-2024 w podziale na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470850645

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. PIŁSUDSKIEGO 12

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-051

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdw.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdwlodz.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lata 2023-2024 w podziale na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fed7579-c96d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00164156

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006070/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149973

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZ.2611.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 202582,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lata 2023-2024:
Przygotowanie sprzętu OZAMET:
1. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Poddębice – OD Zygry), rok produkcji 2020
2. Pług odśnieżny OZ-WM32 (RDW Poddębice – OD Zygry), rok produkcji 2020
3. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Poddębice – OD Uniejów), rok produkcji 2019
4. Pług odśnieżny OZ-W32 (RDW Poddębice – OD Uniejów), rok produkcji 2019
5. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Bełchatów – OD Przedbórz), rok produkcji 2020
6. Pług odśnieżny OZ-WM32 (RDW Bełchatów – OD Przedbórz) , rok produkcji 2020
7. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Bełchatów – OD Bełchatów), rok produkcji 2021
8. Pług OZ-WM35 (RDW Bełchatów – OD Bełchatów), rok produkcji 2021
9. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Piotrków Trybunalski – OD Januszewice), rok produkcji 2019
10. Pług odśnieżny OZ-W32 (RDW Piotrków Trybunalski – OD Januszewice), rok produkcji 2019
11. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Piotrków Trybunalski – OD Koluszki), rok produkcji 2021
12. Pług odśnieżny OZ-WM35 (RDW Piotrków Trybunalski – OD Koluszki), rok produkcji 2021
13. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Sieradz – OD Działoszyn), rok produkcji 2019
14. Pług odśnieżny OZ-W32 (RDW Sieradz – OD Działoszyn), rok produkcji 2019
15. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Sieradz – OD Widawa), rok produkcji 2021
16. Pług odśnieżny OZ-WM35 (RDW Sieradz – OD Widawa), rok produkcji 2021
17. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Łowicz – OD Łowicz), rok produkcji 2019
18. Pług odśnieżny OZ-W32 (RDW Łowicz – OD Łowicz), rok produkcji 2019
19. Posypywarka OZ-PT6 (RDW Łowicz – OD Biała Rawska), rok produkcji 2020
20. Pług odśnieżny OZ-WM32 (RDW Łowicz – OD Biała Rawska), rok produkcji 2020.

W ramach zadania należy wykonać:
1. Przeglądy okresowe
2. Naprawy:
- wynikające z przeglądów,
- awaryjne – w trakcie sezonu zimowego,
- blacharskie, spawalnicze, lakierniczo-malarskie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50110000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ jedyna złożona oferta podlega odrzuceniu.
Oferta złożona przez: Ozamet Sp. z o.o., ul. Lipowa 61, 11-042 Jonkowo została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp ponieważ została złożona po terminie składania ofert. Termin składania ofert został wyznaczony na 3 kwietnia godz. 10:00. Wykonawca złożył ofertę w dniu 03.04.2023 r. o godz. 10:17:26.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.