eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › "Remont budynku nr 47 w JW. 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Przemysłowa 1"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont budynku nr 47 w JW. 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Przemysłowa 1”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280603684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Saperska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-073

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont budynku nr 47 w JW. 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Przemysłowa 1”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d986af-d5d2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00213855/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Roboty remontowe i renowacyjne kompleks 317/47 Lidzbark Warmiński

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://22wog.wp.mil.pl/pl/bip/info/q-zamowienia-publiczne/-1032798j-platforma-zakupowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków gdyż wiadomości nie są szyfrowane ):
1. Jeżeli w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ nie zapisano inaczej to komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków , zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.
2.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ adres e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn;
1.2 w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 22wog.iod.@ron.mil.pl;
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępni ona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
2. Posiada Pan/Pani:
2.1 na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2.2 na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
2.3 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Nie przysługuje Pani/Panu:
3.1 w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
3.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit. c RODO.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.13.2022/Z/115/2600/RB/PBN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku nr 47 w JW. 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Przemysłowa 1” zgodnie z1.1. dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177). W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert będzie dokonana punktowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający wymaga od Wykonawcy powyższym zakresie: w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi dysponować osobą (osobami) posiadającymi uprawnienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi – kierownika budowy lub kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane -osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw do wykluczenia . Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ – załącznik nr 2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Brak podstaw wykluczenia Zamawiający weryfikuje wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego złożonego wraz z ofertą które uznaje za aktualne przez cały czas trwania postępowania łącznie z wyborem oferty najkorzystniejszej.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 złożone wraz z ofertą zawarte w załączniku nr 2 (nie przynależności do żadnej grupy kapitałowej oraz że nie zaszło do zakłócenia konkurencji) Zamawiający uznaje za wiążące przez cały czas prowadzonego postępowania, chyba że Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przynależności tej go grupy samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu lub poinformuje o nieaktualności oświadczenia złożonego wraz z ofertą
W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy , którego oferta została najwyżej oceniona do przesłania oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o z spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ – załącznik nr 2.
Oświadczenie, o którym mowa stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający weryfikuje wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego złożonego wraz z ofertą które uznaje za aktualne przez cały czas trwania postępowania łącznie z wyborem oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu;
3.2 gwarancjach bankowych;
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 29 1010 1397 0020 3313 9120 1000.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium (ust. 2) powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy Pzp, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
7.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7.2 wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno zawierać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), do sposobu weryfikacji podpisu złożonego na żądaniu wypłaty wadium przez Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIX i XX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Termin określony w § 3 ust.1 może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach:
1) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2) wstrzymania robót przez Zamawiającego, jeżeli to wstrzymanie nie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy np. związanych z nieprawidłowym wykonaniem robót;
3) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych;
4) działania siły wyższej ( w tym klęski żywiołowej, stanu epidemii);
5) warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonanie niniejszej umowy, powodujących przerwę w wykonaniu umowy co najmniej 7 dni;
6) wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów;
7) wystąpienia przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia – w jaki sposób wystąpienie wyżej wymienionych okoliczności wpłynęło na wnioskowaną przez niego zmianę terminu zakończenia robót.
4. W przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy, sposobu wykonywania, zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany wynagrodzenia na skutek stanu epidemii (pandemii) Wykonawca przedstawi niezbędne dokumenty wynikające z tego przepisu. Dokumenty te będą podlegały weryfikacji przez zamawiającego.
5. Zmiany umowy w zakresie zmian dokumentacji projektowej wymaga formy aneksu do umowy.
6. Roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej w szczególności roboty dodatkowe/zamienne, które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, będą realizowane stosując przesłanki z art.454 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Wykonanie przez Wykonawcę dodatkowego zakresu robót lub robót zamiennych nastąpi na podstawie protokołu konieczności (wniosku).
8. W przypadku zaniechania realizacji etapu (elementu) robót lub zmniejszenia zakresu robót, sporządzony zostanie stosowny protokół oraz aneks do umowy wprowadzający zaktualizowany harmonogram.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/22wog. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)tj:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia oraz wglądu do listy prowadzonej przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.