eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄOgłoszenie z dnia 2023-04-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed4376cc-a076-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00163443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023166/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067913

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Izp.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2341623,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie ulicy Niecałej. Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkową z ul. Żurawią w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy Nr Edycja1/2021/4149/PolskiLad . Inwestycja swoim zakresem obejmuje roboty:
1) Zadanie 1: BUDOWA UL. NIECAŁEJ W BIELSKU PODLASKIM od km 000 do km 0+113,50 w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 648 m2
- budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 516 m2 (chodniki – 422 m2, zjazdy – 94 m2)
- ustawienie krawężników betonowych, o wym.: 15x30 cm – 246 m,
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 30x8 cm – 290 m.
• Kanalizacja sanitarna:
- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U Ø 200 mm – 115 m,
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC-U Ø 160 mm – 41 m,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 8 szt.
• Roboty wodociągowe:
- wcinki wodociągowe – 2 kpl,
- przyłącza wodociągowe – 2 kpl. (4 m),
- opaski siodłowe z nawiertką Ø 110/32 mm – 2 szt.
- zasuwy ze skrzynką, obudową i przedłużką teleskopową – szt.2.
Zadanie 2: PRZEBUDOWA UL. J. DŁUGOSZA – NA DZ. NR EWID. 4305, BUDOWA CHODNIKA W ZAUŁKU DO UL. B. PRUSA – NA DZ. NR EWID. 4299 I 4293/2, BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W ZAUŁKU
W STRONĘ UL. W.S. REYMONTA –NA DZ. NR EWID. 4322/1 i 4323/4 ORAZ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. B.PRUSA NA DZ. NR EWID. 4293/2 i 4323/3, BUDOWA CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU UL. J. DŁUGOSZA I UL. DUBIAŻYŃSKIEJ NA DZ. NR EWID. 597 W BIELSKU PODLASKIM WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCYCH SIECI I URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej grubości 8 cm – 1758,60 m2
- budowa nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm – 235,30 m2
- budowa nawierzchni zjazdów i dojść z kostki betonowej grubości 8 cm – 129,00 m2
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych, o wym.: 15x22 cm – 411,45 m
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 8x30 cm – 311,90 m.
• Roboty sanitarne:
- roboty demontażowe studni rewizyjnych Ø 1200 mm – szt.6,
- demontaż studzienek ulicznych bet. Ø 500 mm –szt.4,
- demontaż rurociągu bet. Ø 300 mm – 159,0 m,
- budowa kanału deszczowego PVC Ø 315 mm – 168,0 m,
- budowa kanału deszczowego PVC Ø 200 mm – 34,0 m,
- budowa studni rewizyjnych Ø 1200 mm – szt.8,
- montaż studzienek ulicznych bet. Ø 500 mm – szt.9,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PEØ 110 mm -179,0 m,
- montaż hydrantów p.poż. Ø 80 mm –szt.2,
- demontaż rurociągu żeliwnego Ø 100 mm – 71,0 m,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm - 71,0 m.
• Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:
- montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja KM-1 mocna S-80 (4szt),
śruba hakowa (4szt.), hak wieszakowy (4szt) linii AsXSn + wysięgnik boczny na ścianę do przyłącza
napowietrznego (1szt.) – 13 szt.
- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - 2 słupy – 18 m,
- układanie kabli - kabel YAKXs 4x35mm2 w rurach osłonowych -139 m,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup ( 8m) bez wysięgnika z fundamentem prefabrykowanym , ze złączami słupowo-kablowymi - IZK i wkładką bezp. - 6 szt,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 38W – 6 szt,
- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - słup nr 75 oraz słupy oświetleniowe nr 1/O, nr 3/O, 4/O i 6/O – 36 m.
Zadanie 3: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁACZACEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 763,80 m2 (ciąg pieszy i wjazd na teren MOSiR),
- budowa nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca gr. 5cm w miejscu rozbiórek pod wykonanie kanalizacji deszczowej – 18,00 m2,
- budowa nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowa (warstwa ścieralna gr. 4 cm) – 18,00 m2,
- ustawienie krawężników betonowych, o wym.: 15x30 cm – 7,3 m,
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 30x8 cm – 573,7 m.
• Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa):
- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U Ø 300 mm – 202,30 m,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm – 5 szt,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 1 szt,
- budowa przykanalików deszczowych z rur PVC-U Ø 200 mm – 49,00 m,
- budowa studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm – 6 szt.
• Roboty elektryczne i elektroenergetyczne – budowa oświetlenia ulicznego:
- ułożenie w rowie kablowym kabla YKYżo 3x16 mm2 – 275 m,
- montaż i stawienie słupów oświetleniowych – wys. 5 m wraz z fundamentem – 14 szt,
- montaż wysięgników z mocowaniem na słupach – 14 szt,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – 14 szt,
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY 2x1,5 mm2 – 5m/1kpl – 14 kpl,
-montaż wyłącznika nadprądowego w istniejącej SO – 1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) stanowiących załączniki do SWZ.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ.
4.3. Zamawiający żąda udzielenia, ca najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
4.4. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4.5. Rozwiązania równoważne
1) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub pochodzenie , źródło lub szczególny proces , który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności w dokumentacji projektowej. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt.2 oraz ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp,
4.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby, które będą wykonywać czynności dotyczące robót budowlanych wymienionych w SWZ (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane).
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2422026,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4208094,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2422026,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PW Izbiccy Aneta Izbicka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660635347

7.3.3) Ulica: ul. Supraślska 16

7.3.4) Miejscowość: Wasilków

7.3.5) Kod pocztowy: 16-010

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2422026,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.