eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk Podlaski › PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BIELSK PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 857318100

1.5.8.) Numer faksu: 857318150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@bielsk-podlaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsk-podlaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed4376cc-a076-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023166/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Postępowanie prowadzone jest w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji.oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 1.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 1.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 1.4. włączona obsługa JavaScript, 1.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 1.6. Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 1.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana jest w formie
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej odpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. W procesie składania oferty na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez Platformę) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 str. 2 z 2018 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
30.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 857318100, fax: 857318150, e-mail: um@bielsk-podlaski.pl;
30.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl, tel. 857318139;
30.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
30.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
30.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
30.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
30.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
30.8. posiada Pani/Pan:
30.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
30.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
30.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (praw
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
30.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
30.9. nie przysługuje Pani/Panu:
30.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
30.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
30.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
30.10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Izp.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie ulicy Niecałej. Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkową z ul. Żurawią w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy Nr Edycja1/2021/4149/PolskiLad . Inwestycja swoim zakresem obejmuje roboty:
1) Zadanie 1: BUDOWA UL. NIECAŁEJ W BIELSKU PODLASKIM od km 000 do km 0+113,50 w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – 648 m2
- budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 516 m2 (chodniki – 422 m2, zjazdy – 94 m2)
- ustawienie krawężników betonowych, o wym.: 15x30 cm – 246 m,
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 30x8 cm – 290 m.
• Kanalizacja sanitarna:
- kanalizacja sanitarna z rur PVC-U Ø 200 mm – 115 m,
- kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC-U Ø 160 mm – 41 m,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 8 szt.
• Roboty wodociągowe:
- wcinki wodociągowe – 2 kpl,
- przyłącza wodociągowe – 2 kpl. (4 m),
- opaski siodłowe z nawiertką Ø 110/32 mm – 2 szt.
- zasuwy ze skrzynką, obudową i przedłużką teleskopową – szt.2.
Zadanie 2: PRZEBUDOWA UL. J. DŁUGOSZA – NA DZ. NR EWID. 4305, BUDOWA CHODNIKA W ZAUŁKU DO UL. B. PRUSA – NA DZ. NR EWID. 4299 I 4293/2, BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W ZAUŁKU
W STRONĘ UL. W.S. REYMONTA –NA DZ. NR EWID. 4322/1 i 4323/4 ORAZ NA SKRZYŻOWANIU Z UL. B.PRUSA NA DZ. NR EWID. 4293/2 i 4323/3, BUDOWA CHODNIKA NA SKRZYŻOWANIU UL. J. DŁUGOSZA I UL. DUBIAŻYŃSKIEJ NA DZ. NR EWID. 597 W BIELSKU PODLASKIM WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ORAZ ZABEZPIECZENIEM KOLIDUJĄCYCH SIECI I URZADZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej grubości 8 cm – 1758,60 m2
- budowa nawierzchni chodników z kostki betonowej grubości 6 cm – 235,30 m2
- budowa nawierzchni zjazdów i dojść z kostki betonowej grubości 8 cm – 129,00 m2
- ustawienie krawężników betonowych najazdowych, o wym.: 15x22 cm – 411,45 m
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 8x30 cm – 311,90 m.
• Roboty sanitarne:
- roboty demontażowe studni rewizyjnych Ø 1200 mm – szt.6,
- demontaż studzienek ulicznych bet. Ø 500 mm –szt.4,
- demontaż rurociągu bet. Ø 300 mm – 159,0 m,
- budowa kanału deszczowego PVC Ø 315 mm – 156,0 m,
- budowa kanału deszczowego PVC Ø 200 mm – 34,0 m,
- budowa studni rewizyjnych Ø 1200 mm – szt.8,
- montaż studzienek ulicznych bet. Ø 500 mm – szt.9,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PEØ 110 mm -179,0 m,
- montaż hydrantów p.poż. Ø 80 mm –szt.2,
- demontaż rurociągu żeliwnego Ø 100 mm – 71,0 m,
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm - 71,0 m.
• Roboty elektryczne i elektroenergetyczne:
- montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja KM-1 mocna S-80 (4szt),
śruba hakowa (4szt.), hak wieszakowy (4szt) linii AsXSn + wysięgnik boczny na ścianę do przyłącza
napowietrznego (1szt.) – 13 szt.
- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - 2 słupy – 18 m,
- układanie kabli - kabel YAKXs 4x35mm2 w rurach osłonowych -139 m,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup ( 8m) bez wysięgnika z fundamentem prefabrykowanym , ze złączami słupowo-kablowymi - IZK i wkładką bezp. - 6 szt,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 38W – 6 szt,
- mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - słup nr 75 oraz słupy oświetleniowe nr 1/O, nr 3/O, 4/O i 6/O – 36 m.
Zadanie 3: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁACZACEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią w następującym zakresie:
• Roboty drogowe:
- budowa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 763,80 m2 (ciąg pieszy i wjazd na teren MOSiR),
- budowa nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca gr. 5cm w miejscu rozbiórek pod wykonanie kanalizacji deszczowej – 18,00 m2,
- budowa nawierzchni grysowo-żwirowo-asfaltowa (warstwa ścieralna gr. 4 cm) – 18,00 m2,
- ustawienie krawężników betonowych, o wym.: 15x30 cm – 7,3 m,
- ustawienie obrzeży betonowych, o wym.: 30x8 cm – 573,7 m.
• Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa):
- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U Ø 300 mm – 202,30 m,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm – 5 szt,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 1 szt,
- budowa przykanalików deszczowych z rur PVC-U Ø 200 mm – 49,00 m,
- budowa studzienek ściekowych ulicznych Ø 500 mm – 4 szt.
• Roboty elektryczne i elektroenergetyczne – budowa oświetlenia ulicznego:
- ułożenie w rowie kablowym kabla YKYżo 3x16 mm2 – 275 m,
- montaż i stawienie słupów oświetleniowych – wys. 5 m wraz z fundamentem – 14 szt,
- montaż wysięgników z mocowaniem na słupach stalowych – 14 szt,
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 14 szt,
- montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY 2x1,5 mm2 – 5m/1kpl – 14 kpl,
-montaż wyłącznika nadprądowego w istniejącej SO – 1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) stanowiących załączniki do SWZ.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ.
4.3. Zamawiający żąda udzielenia, ca najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
4.4. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4.5. Rozwiązania równoważne
1) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub pochodzenie , źródło lub szczególny proces , który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności w dokumentacji projektowej. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust.1 pkt.2 oraz ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp,
4.6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoby, które będą wykonywać czynności dotyczące robót budowlanych wymienionych w SWZ (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane).
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
(C) Cena – 70 %
(G) Okres gwarancji – 30 %
1) Kryterium „Cena” (C):
Kryterium „Cena (C)” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 70 punktów,
a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 70%
gdzie:
C – ilość punktów przyznana w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach
Cb – cena badanej oferty
100 – wskaźnik stały
70% – procentowe znaczenie kryterium „Cena”
Oferta w kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 70 punktów.
2) Kryterium „Okres gwarancji” (G):
W kryterium „Okres gwarancji” (G) Zamawiający przyjmuje do oceny okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty i wyrażony w miesiącach, według wzoru:
G = ( Gb / Gmax ) x 100 x 30%
gdzie:
G – ilość punktów przyznana w kryterium „Okres gwarancji”
Gb – okres gwarancji w badanej ofercie
Gmax – najwyższy okres gwarancji w złożonych ofertach
100 – wskaźnik stały
30% – procentowe znaczenie kryterium „Okres gwarancji”
Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym określić okres gwarancji
w miesiącach w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, w celu obliczenia punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. W przypadku braku wskazania powyższej informacji
w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferuje minimalny termin gwarancji, tj. 36 miesięcy.
Oferta w kryterium „Okres gwarancji” (G) może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
21.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
21.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
21.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 21.3, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
21.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
21.6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust.2 ustawy PZP.
21.7. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
21.8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
21.9. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 21.8. na Platformie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać :
- wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na :
a) budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 150 mb;
b) budowie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 500 m2;
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków („a”, „b”, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednej umowy lub kilku umów (np. jednej spełniającej warunki określone w ww. pkt „a”, drugą spełniającą warunki określone w pkt „b”).
Pod użytymi w SWZ pojęciami:
⮚ „budowa” – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
⮚ „przebudowa” należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt 7a Prawa Budowlanego.
- dysponowaniem osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj.
a) drogowej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt. 6.2.4.1. SWZ - zostanie uznany za spełniony jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem wymaganych zamówień (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby), Doświadczenie Wykonawcy będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty zakończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (wg Załącznika nr 2A do SWZ).
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy warz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg Załącznika nr 3 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 4 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie doptyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winien złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2 do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (wg Załącznika nr 2B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 pkt. 1 SWZ – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego,
5) W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2 do SWZ),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie to określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą .
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
7) Ofertę sporządza się w języku polskim na formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ).
8) Kompletna oferta Wykonawcy powinna zawierać:
-formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników),
- oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 8 (wg Załącznika nr 2 do SWZ)
- oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. 12 ust. 12.1.2 (wg Załącznika nr 2B do SWZ) jeżeli dotyczy,
- dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby ( jeżeli dotyczy) :
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. 12.2.1 SWZ.
- dokumenty, o których mowa w rozdz. 12.2.2. SWZ,
- Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) wg Załącznika Nr 2 do SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu winien złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (wg Załącznika nr 2 do SWZ) – składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (wg Załącznika nr 2B do SWZ) – składa każdy z Wykonawców do oferty,
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 pkt. 1 SWZ – składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. 10 SWZ – składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. 6 SWZ – na wezwanie Zamawiającego,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wartości umowy, przed wykonaniem robót budowlanych, w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy. Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od otrzymania płatności, dostarczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową. Pierwsza faktura częściowa, wystawiona po wpłacie zaliczki i wykonaniu robót, będzie zawierała numer faktury zaliczkowej i uwzględniała wartość faktury zaliczkowej.
5. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 4 strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie w następujących sytuacjach :
1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 14 dni, licząc od dnia dokonania zapłaty zaliczki,
2) Zamawiający odstąpił od niniejszej umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc,
3) nastąpi odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może zostać zmieniona w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy PZP i na zasadach wynikających z tej ustawy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.
3. Strony mają prawo do zmiany terminu realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej ), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót,
4. Szczegółowe warunki zamiany umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.