eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › "Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu - etap II"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu - etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.5.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182620910

1.5.8.) Numer faksu: 182620936

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ochotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu - etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b1c6205-a531-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163408

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024371/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Odbudowa lub modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in. w wyniku intensywnych opadów deszczu - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00090078/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 22723917,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.. Zakres rzeczowy prac/robót w ramach Części I obejmuje odbudowę lub modernizację dróg gminnych asfaltowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in.
w wyniku intensywnych opadów deszczu w następujących lokalizacjach:
1) Jamne
2) Lubańskie
3) Lubańskie – odnoga lewa
4) Młynne
5) Hardopadły
6) Talafusy
2. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji inwestycji poza SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy określają ponadto następujące dokumenty:
Dokumentacje projektowe składające się projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót (mają charakter pomocniczy i nie służą do wyliczenia ceny ofertowej), rysunków technicznych, projektów, pozwoleń, uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami - stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 10190097,47 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy prac/robót w ramach Części II obejmuje odbudowę lub modernizację dróg gminnych żwirowych wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zniszczonymi m.in.
w wyniku intensywnych opadów deszczu w następujących lokalizacjach:
1) Jamne Cyrhla w km 0+000 – 0+239
2) Jamne Cyrhla – odnoga lewa
3) Jamne Cyrhla w km 0+239-0+800
4) Skrodne
5) Skrodne - zabezpieczenia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji inwestycji poza SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy określają ponadto następujące dokumenty:
Dokumentacje projektowe składające się projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót (mają charakter pomocniczy i nie służą do wyliczenia ceny ofertowej), rysunków technicznych, projektów, pozwoleń, uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych odrębnymi przepisami - stanowiące Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 1253819,89 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7486978,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7486978,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7486978,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowość: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7486978,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2975391,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2975391,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2975391,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZIBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

7.3.3) Ulica: Kamienica 1000

7.3.4) Miejscowość: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2975391,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.