eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w KoprzywnicyOgłoszenie z dnia 2021-08-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (15) 847 70 40

1.5.8.) Numer faksu: (15) 847 70 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d15abcb6-db3b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013004/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103370/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.55.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 432213,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I „Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie Rynku Głównego”
Zakres prac do wykonania w ramach części I:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe;
2) układanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 6-8 cm o pow. 588,6 m2;
3) wykonanie nawierzchni ażurowej o pow. 295,2 m2;
4) wykonanie nawierzchni w postaci: trawnika o pow. 1207,7 m2, nawierzchni z kory o pow. 611 m2 oraz nawierzchni ze żwiru o pow. 70,7 m2
5) montaż elementów wyposażenia terenu: pomnik, 5 koszy parkowych na śmieci, stojak na rowery, drewniane wiaty: nad studnią oraz wiata przystankowa, 3 maszty flagowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 218132,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II „Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie Rynku Targowego”
Zakres prac do wykonania w ramach części II:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe;
2) budowa wydzielonego obwodu oświetlenia parkowego;
3) montaż słupów i opraw oświetleniowych (24 szt.);
4) układanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm (186,5 m2 + 119,62 m2);
5) układanie nawierzchni mineralnej żwirowej o pow. 152 m2
6) wykonanie prześwietlenia koron drzew;
7) montaż elementów wyposażenia terenu (8 ławek, 5 koszy na odpady, huśtawki, siedziska, 2 stojaki na rowery retro, donice, trejaż oraz 2 trejaże z łukiem, elementy typu corten (dziewczęta, ognisko i tablica informacyjna), lampy parkowe (24 szt.) oraz podświetlacze (6 szt.),);
8) utworzenie łąk kwietnych retencjonujących wodę opadową (0,044 ha) oraz trawnika (0,006 ha + 0,018 ha + 0,103 ha)
9) utworzenie nowej szaty roślinnej na rabacie o pow. 96,5 m2 + 273,5 m2 + 127,7 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 214081,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294990,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 436924,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 436924,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELKAMEN Sp. z o. o., Sp. Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661740063

7.3.3) Ulica: ul. Polna 31

7.3.4) Miejscowość: Rytwiany

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 436924,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 2, ponieważ wykonawca, który złożył jedyną ofertę, uznaną przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w dniu 6.08.2021, w tym samym dniu złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy.
Zgodnie z art. 263 w związku z art. 266 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Niniejszym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.