eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w KoprzywnicyOgłoszenie z dnia 2021-07-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00103370 z dnia 2021-07-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (15) 847 70 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d15abcb6-db3b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013004/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie dawnego Rynku ''Targowego" przy ul. 11 Listopada oraz Rynku Głównego w Koprzywnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. IX SWZ, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem
https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”. 2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w
formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/ w
zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: inwestycje@koprzywnica.eu. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod
rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES. 5. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). 6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem). 8.Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 9. Informacja o
sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. 2) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). 10. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
1) Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul.11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica, telefon: 15 847 70 40 2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym inni wykonawcy, pracownicy i współpracownicy Zamawiającego oraz organy kontrolne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymaganiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie istotnym oraz nie może naruszać
integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników)
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
10) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której
Gmina Koprzywnica prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.55.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 432213,69 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I „Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie Rynku Głównego”
Zakres prac do wykonania w ramach części I:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe;
2) układanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 6-8 cm o pow. 588,6 m2;
3) wykonanie nawierzchni ażurowej o pow. 295,2 m2;
4) wykonanie nawierzchni w postaci: trawnika o pow. 1207,7 m2, nawierzchni z kory o pow. 611 m2 oraz nawierzchni ze żwiru o pow. 70,7 m2
5) montaż elementów wyposażenia terenu: pomnik, 5 koszy parkowych na śmieci, stojak na rowery, drewniane wiaty: nad studnią oraz wiata przystankowa, 3 maszty flagowe.

4.2.5.) Wartość części: 218132,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w rozdziale XX SWZust. 1-4. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nieodrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II „Rewitalizacja centrum miasta Koprzywnica poprzez stworzenie obszarów zieleni na terenie Rynku Targowego”
Zakres prac do wykonania w ramach części II:
1) roboty ziemne i rozbiórkowe;
2) budowa wydzielonego obwodu oświetlenia parkowego;
3) montaż słupów i opraw oświetleniowych (24 szt.);
4) układanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm (186,5 m2 + 119,62 m2);
5) układanie nawierzchni mineralnej żwirowej o pow. 152 m2
6) wykonanie prześwietlenia koron drzew;
7) montaż elementów wyposażenia terenu (8 ławek, 5 koszy na odpady, huśtawki, siedziska, 2 stojaki na rowery retro, donice, trejaż oraz 2 trejaże z łukiem, elementy typu corten (dziewczęta, ognisko i tablica informacyjna), lampy parkowe (24 szt.) oraz podświetlacze (6 szt.),);
8) utworzenie łąk kwietnych retencjonujących wodę opadową (0,044 ha) oraz trawnika (0,006 ha + 0,018 ha + 0,103 ha)
9) utworzenie nowej szaty roślinnej na rabacie o pow. 96,5 m2 + 273,5 m2 + 127,7 m2.

4.2.5.) Wartość części: 214081,71 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w rozdziale XX SWZust. 1-4. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nieodrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań,
) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie budowlane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej główny przedmiot zamówienia, polegającej na rewitalizacji lub kształtowaniu terenów zielonych lub robót w zakresie układania różnych nawierzchni lub budowie oświetlenia parkowego dla obiektu lub placu o charakterze użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto, jeżeli składa ofertę na jedną z części, lub o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto, jeżeli składa ofertę na obie części.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przy realizacji zamówienia budowlanymi osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na jedną z części, lub nie mniejszą niż 400 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na obie części.
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a i b) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie oraz dysponować kierownikiem budowy). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy.
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 2 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Niezbędne doświadczenie budowlane - Na potwierdzenie niniejszego
warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww.
warunku.
Dysponowanie przy realizacji zamówienia budowlanego osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje - Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r.
ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu
zawodowego.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku
należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 5 000,00 zł, jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części, lub 2 500 zł, jeżeli wykonawca składa ofertę na jedną z części.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34 85170007 0080 0000 2639 0016.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: inwestycje@koprzywnica.eu.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.
9. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4.2 (lit. a i b) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie oraz dysponować kierownikiem budowy). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zgodnie z art. 117 ust. 3 Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku;
2) warunek określony w pkt 4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany w § 21 Wzoru umowy (zał. do SWZ)
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego;
2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty;
3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują znaczny wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Strony zmienią umowę, rozszerzając zakres zamówienia w zakresie nieistotnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku; 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;
4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie.
Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 – 2, następuje w oparciu o pomocniczy kosztorys robót budowlanych, przedłożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a pkt. 3 na zasadach określonych w ust. 1pkt. 7.
3. Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, przez które rozumie się roboty nieobjęte przedmiotem umowy i nieujęte w dokumentacji projektowej, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a Wykonawca nie mógł oszacować na etapie składania oferty, a których wykonanie warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego.
4. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
1) szczególnych warunków atmosferycznych, w szczególności:
a) o charakterze siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
b) odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);
2) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.
3) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
5) zmiany będących następstwem działania organów administracji, a nie zawinionych przez wykonawcę, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
6) okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, wpływających bezpośrednio na wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub dostawców. (...)
Całość określona w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-16

2021-07-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.