eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym SączuOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350995109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kronikarza Galla 25

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-053

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozmswiakrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4193ba7-d5ab-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024773/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Środki czystości - Kraków, Tarnów, Nowy Sącz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta,wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie,który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 2.Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim w formie lub postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow W celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.W sytuacjach awaryjnych np.: w przypadku nie działania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email:zamowienia@zozmswiakrakow.pl 4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje UWAGA! Zamawiający podał niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej w Rozdziale XII punkt 5 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w Rozdziale XXV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w Rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-14/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39811300-3 - Odświeżacze

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39811300-3 - Odświeżacze

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39811300-3 - Odświeżacze

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39811300-3 - Odświeżacze

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

39811300-3 - Odświeżacze

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wraz z dzierżawą dozowników do ręczników papierowych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w ramach 6 wydzielonych pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

39811300-3 - Odświeżacze

39811300-3 - Odświeżacze

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

18930000-7 - Worki i torby

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu umowy o maksymalnie 40 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie trwania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamówienia:
- w zakresie Pakietu nr 1, każda min. o wartości 80 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 2, każda min. o wartości 10 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 3, każda min. o wartości 20 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 4, każda min. o wartości 35 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 5, każda min. o wartości 20 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 6, każda min. o wartości 500,00 zł brutto.

3.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Zamawiająca żąda nie mniej niż 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem opisanemu przedmiotowi zamówienia:
- w zakresie Pakietu nr 1, każda min. o wartości 80 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 2, każda min. o wartości 10 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 3, każda min. o wartości 20 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 4, każda min. o wartości 35 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 5, każda min. o wartości 20 000,00 zł brutto;
- w zakresie Pakietu nr 6, każda min. o wartości 500,00 zł brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że produkt posiada certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością oraz certyfikat ekologiczny dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, poz. 2 oraz Pakietu nr 4 poz. 6.
2) Oświadczenie, że oferowane produkty spełniają wymogi Rozporządzenia WE nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE.L. 2004 nr 104) dotyczy Pakietu nr 3, poz. 14
3) Oświadczenie, że oferowany preparat posiada Certyfikat ESD zgodny z międzynarodowymi normami IEC 61340-5-1:2009 dotyczących Elektryczności Statycznej, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 6, 7.
4) Oświadczenie, zaoferowany produkty posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 3, 4, 5.
5) Oświadczenie, że produkt biobójczy posiada aktualne dopuszczenie wydane przez Ministra Zdrowia – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2,
6) Oświadczenie, ze zaoferowany produkt posiada aktualne dopuszczenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8.
7) Dokument potwierdzający zgodność składu z Rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 1907/2006 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11.
8) Dokument Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-7
9) Dokument stwierdzający spełnienie normy DIN 18032/2 dotyczący antypoślizgowości – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1.
10) Karty charakterystyki produktu dla Pakietu nr 4 poz. 1-11.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie, że produkt posiada certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością oraz certyfikat ekologiczny dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, poz. 2 oraz Pakietu nr 4 poz. 6.
2) Oświadczenie, że oferowane produkty spełniają wymogi Rozporządzenia WE nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE.L. 2004 nr 104) dotyczy Pakietu nr 3, poz. 14
3) Oświadczenie, że oferowany preparat posiada Certyfikat ESD zgodny z międzynarodowymi normami IEC 61340-5-1:2009 dotyczących Elektryczności Statycznej, dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 6, 7.
4) Oświadczenie, zaoferowany produkty posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1, 3, 4, 5.
5) Oświadczenie, że produkt biobójczy posiada aktualne dopuszczenie wydane przez Ministra Zdrowia – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2,
6) Oświadczenie, ze zaoferowany produkt posiada aktualne dopuszczenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8.
7) Dokument potwierdzający zgodność składu z Rozporządzeniem w sprawie detergentów WE 1907/2006 – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 11.
8) Dokument Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1-7
9) Dokument stwierdzający spełnienie normy DIN 18032/2 dotyczący antypoślizgowości – dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1.
10) Karty charakterystyki produktu dla Pakietu nr 4 poz. 1-11.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Wstępne oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – załącznik nr 3a do SWZ.
4. Zobowiązanie innego podmiotu w formie pisemnej w oryginale, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (załącznik nr 7 do SWZ).
5. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
6. Potwierdzenie wniesienia wadium.
7. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX niniejszej SWZ.
8. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 8 do SWZ).
9. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:
Pakiet nr 1
• Pozycja 1 – 1 rolka
• Pozycja 2 – 1 rolka
• Pozycja 3 – 1 rolka
• Pozycja 4 – 2 rolki
• Pozycja 5 – 1 rolka
Pakiet nr 2
• Pozycja 2 – 1 rolka
• Pozycja 6 – 1 rolka
• Pozycja 8 – 1 rolka
• Pozycja 11 – 1 rolka
• Pozycja 13 – 1 rolka
Pakiet nr 5
• Pozycja 1 – 2 rolki
• Pozycja 2 – 2 rolki
• Pozycja 3 – 1 sztuka
• Pozycja 4 – 2 paczki po 200 sztuk
• Pozycja 5 – 2 paczki po 150 listków w paczce

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Pakiet nr 1: 1 250,00 zł
Pakiet nr 2: 230,00 zł
Pakiet nr 3: 370,00 zł
Pakiet nr 4: 760,00 zł
Pakiet nr 5: 480,00 zł
Pakiet nr 6: 15,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne możliwości zmiany umowy określone zostały w projekcie umowy w §11,stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wszelkie zmiany umowy o zamówienie publiczne wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.