eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebinia › Opracowanie dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 327111045,327111046

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ea49dcd-d5c4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00337444/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu przeznaczonego na działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,2107234,ogloszenie-o-zamowieniu-pn-opracowanie-dokumentacji-projektowej-budynku-przeznaczonego-na-dzialalnos.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu dostępnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub poczty elektronicznej e-mail: przetargi@um.trzebinia.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzając wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularz do komunikacji (do składania dokumentów elektronicznych jako
załączniki).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:
.pdf, .doc., .docx, .rtf,.xps, .odt. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). Zamawiający nie zamierza komunikować się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca może zwrócić się do zmawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści swz.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści swz wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uprzejmie informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia,
• dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl,
• Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
- podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,
- podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,
• dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
• administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego zadania oraz w okresie późniejszym jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane
możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BR.RIR.271.41.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę budynku przeznaczonego na działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Trzebini.

II. Minimalne wymagania:
Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową umożliwiającą Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Projekt winien obejmować:
1. Budowę budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi pod działalność
- OSP(w tym 2 boksy garażowe);
- Pogotowia Ratunkowego(Podstacja) ;
- Zarządzania Kryzysowego
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu -dojścia, dojazdy i miejsca postojowe.
3. Obiekt winien zostać wyposażony w niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne

III. Szczegółowy zakres opracowania:
1. Wykonać mapę d/c projektowych dla obiektu w zakresie niezbędnym do opracowania.
2. Wykonać koncepcje architektoniczną w terminie do 2-ch tygodni od daty podpisania umowy ( 2 egzemplarze w formie papierowej i 2 egzemplarze w formie elektronicznej PDF – płyta DVD ) zawierającą m.in:
a) Projektowany układ funkcjonalno-przestrzenny obejmujący elementy wskazane w wymaganiach Inwestora.
b) Zestawienie kolidującej Infrastruktury w tym sieci uzbrojenia terenu.
c) Uzyskać akceptację Zamawiającego dla koncepcji, która stanowić będzie podstawę do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych. Poprzez koncepcje należy rozumieć projekt zagospodarowania terenu, charakterystyczne przekroje.
3. Projekt budowlany – 4 egz.
4. Projekt wykonawczy wszystkich branż- 4 egz.
5. Dokumentacja geologiczna- 3 egz.
6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz.
7. Kosztorys inwestorski – 1 egz.
8. Przedmiar robót – 2 egz.
9. Sporządzenie wizualizacji w 3D lub foto-prezentacji boiska sportowego wraz z towarzyszącymi obiektami
10. Oryginały decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót budowlanych dla realizacji inwestycji.
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę bądź skutecznego zgłoszenie robót budowlanych uprawniające Zamawiającego do zrealizowania inwestycji, w wyżej określonym zakresie.

Ponadto dokumentacja obejmuje uzyskanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie ekspertyz i ocen technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Informacje dodatkowe:
1. Należy stosować rozwiązania możliwe do zrealizowania z punktu widzenia technicznego
i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.
3. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa spełniała wymagania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 848).
4. Zamawiający oczekuje wykonania wszelkich opracowań projektowych oraz uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Opracowania opisane w pkt. III należy dostarczyć w formie papierowej w ilościach egzemplarzy podanych powyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD - 2 kpl. w formacie pdf oraz doc lub docx lub rtf, rysunkowe: dwg lub dxf. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ilościach egzemplarzy podanych wyżej oraz w postaci elektronicznej na płytce CD lub DVD w formacie pdf oraz edytowalnej ath lub xml.
6. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych (na stronach tytułowych muszą być umieszczone kody CPV).
7. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz.1129 t.j. z późn. zm.)
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wszystkich, wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy.
10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.
1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 1065, z późniejszymi zmianami;
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 2454.
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dziennik Ustaw 2021 pozycja nr 2458.
2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów urządzeń i wyposażenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń - wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „ lub równoważne”. W przypadku zastosowania określenia „lub równoważne” Wykonawca jest zobowiązany wskazać cechy, parametry i kryteria równoważności. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji w wersji papierowej w ilości egzemplarzy podanych w pkt. III oraz dodatkowo wersję elektroniczną(cyfrową) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.
Wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD – dokumenty tekstowe opisu w formacie edytowalnym (doc lub docx lub rtf) i formacie PDF część graficzna w formacie edytowalnym (dwg lub dxf) oraz pdf. Kosztorysy oraz przedmiary robót w formacie PDF, ath lub xml. Dokumentacja Projektowa będzie każdorazowo zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującym przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Dokumentacja w formie elektronicznej jest tożsama z zatwierdzoną dokumentacją w formie papierowej,

V. Wymagania dotyczące pozostałych elementów opracowania:
1. Szczegółowe Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót – należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
2. Kosztorys inwestorski – należy opracować w oparciu o aktualne ceny oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. 2021 poz. 2458).
3. Przedmiar robót – należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

VI. Prawa autorskie:
Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, będącej przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnienie kryteriów. Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona zostanie zbadany pod kątem niepodlegania wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( jeżeli dotyczy).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: minimum dwa projekty budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min 250 m2
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 5 osobami:
a) Projektant 1: osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
b) Projektant 2: osoba posiadająca uprawnienia projektowe o specjalności konstrukcyjno-budowlanej; bez ograniczeń.
c) Projektant 3: osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych.
d) Projektant 4: osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej
e) Projektant 5 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wyżej wymienione osoby mogą posiadać uprawnienia inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji spośród wskazanych powyżej.
Osoby wyszczególnione w pkt 2 powinny być członkami Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej aktualne na czas sporządzenia projektu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z przesłanek obowiązkowych art. 108 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
- wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
- wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp tj.
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie (przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy, ponieważ w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby w przedmiocie oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. i art 7 ust 1 " ustawy sankcyjnej". W
odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie należy załączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami
art. 455 ustawy Pzp .
Zmiany w umowie dotyczyć mogą również:
1) Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy).Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Zmiany terminu realizacji.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia usługi o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania usługi w następujących sytuacjach:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy.
b) w przypadku przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa,
c) w przypadku opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania usług przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zmiany w treści umowy o których mowa powyżej wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (na stronie: miniPortal.uzp.gov.pl).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia.


Postanowienia dodatkowe:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną i ekonomiczną zastosowanych rozwiązań projektowych oraz ich zgodność z przepisami obowiązującego prawa.
2. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, co należy uwzględnić w oferowanej cenie.
3. Wykonawca będzie zobowiązany, do przygotowania odpowiedzi dla oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 3 dni od dnia
powzięcia wiadomości o treści zapytania.
4. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad lub błędów, Wykonawca zobowiązany będzie dokumentację projektową poprawić i uzupełnić nieopłatnie.
5. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów urządzeń i wyposażenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń - wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. W przypadku zastosowania określenia „lub równoważne” Wykonawca jest zobowiązany wskazać cechy, parametry i kryteria równoważności. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
6. Całość dokumentacji projektowej należy dostarczyć w wersji papierowej (w ilościach egzemplarzy j.w.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (całość w formacie pdf oraz doc lub docx lub rtf i dwg lub dxf. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa spełniała wymagania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 848.

KOD CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7


Termin dostarczenia koncepcji projektowanego budynku (minimum dwie wersje koncepcji) do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
Termin wykonania całości zadania: 22 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Ze względów technicznych (brak możliwości wyboru w ogłoszeniu w miejscu - okres realizacji zamówienia - tygodni ) okres realizacji w niniejszym ogłoszeniu przeliczono na dni.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentem potwierdzającym przekazanie całego opracowania objętego umową będzie protokół przekazania, podpisany przez obydwie strony.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.