eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janów Lubelski › Zakup i dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Janów Lubelski - przetarg IIOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Janów Lubelski - przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO JANÓW LUBELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35

1.5.2.) Miejscowość: Janów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 158720072

1.5.8.) Numer faksu: 158720185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://janowlubelski.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Janów Lubelski - przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84f06e59-d5bc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-janow-lubelski/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Janów Lubelski, ul. Boh. Porytowego Wzgórza 35,23-300 Janów Lubelski, e-mail: janowlubelski@lublin.lasy.gov.pl, tel. 15 8720 072. 2.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4.Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.Niezależnie od postanowień pkt 7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.
10.Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje RODO znajdują się w rozdziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I- Dostawa paliw do zbiorników mobilnych.
a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 70 000 litrów.
b) Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy.
c) Paliwa będą dostarczane i tankowanie do zbiorników o pojemności 2200 litrów znajdujących się na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Janów Lubelski.
d) Paliwo w miejsce wskazane przez Zamawiającego powinno być dowiezione w terminie 48 godzin od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie, faksem, e-mailem lub telefonicznie.
e) Dojazd do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w celu tankowania zbiorników będących w dyspozycji Zamawiającego będzie się również odbywał wewnętrznymi drogami leśnymi Zamawiającego o nawierzchni gruntowej.
f) Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty wykonawcy, ani innemu przewoźnikowi wynagrodzenia za przewóz paliw.
g) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny paliw w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury stwierdzającej sprzedaż w danym okresie rozliczeniowym. Przez okres rozliczeniowy Zamawiający rozumie dany miesiąc. W fakturach wykonawca będzie wskazywał w szczególności rodzaj i ilość paliwa, numery WZ.
h) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty ceny za rzeczywiście odebraną ilość paliwa i nie będzie zobowiązany do odebrania ilości wskazanej w Rozdziale 3. SWZ w pkt 1, ani do zapłacenia odszkodowania za nie nabycie i nie odebranie tej ilości.
i) Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie stosowanej przez producenta ceny oleju napędowego oraz do podania adresu strony internetowej, na której Zamawiający będzie miał możliwość sprawdzania cen za paliwo w określonym dniu. W przypadku zmiany producenta wykonawca o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Zamawiającego. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany wskazać cenę za jeden litr oleju napędowego. Jeśli producent, u którego wykonawca zaopatruję się w paliwo podaje cenę za jeden m3 wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest przeliczenie ceny paliwa i podanie ceny za jeden litr.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 2.Sposób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn/Co x100 pkt x 100 % gdzie: C –liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr1a dla części I, 1b dla części II do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów. 4.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. 5.Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej Części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Dostawa paliw do samochodów osobowych.
a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa paliw płynnych w szacunkowej ilości :
- Olej napędowy ON - 6 000 litrów.
- Benzyna bezołowiowa PB 95 – 1000 litrów.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje zakup drobnych akcesoriów samochodowych m.in. oleje silnikowe, płyny do oczyszczania szyb – do 2 % wartości przedmiotu zamówienia.
b) Materiały pędne tankowane będą bezpośrednio z zalegalizowanych dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów a także do kanistrów będących w posiadaniu Zamawiającego.
c) Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla samochodów Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski, musi obejmować cały przedmiot zamówienia oraz być czynny we wszystkie dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.
Odległość punktu sprzedaży paliw od siedziby Zamawiającego jest mierzona drogami publicznymi umożliwiającymi poruszanie się pojazdów, a dojazd do punktu sprzedaży i powrót do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć łącznie 10 km.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany miedzy asortymentami przedmiotu zamówienia (wg aktualnych
potrzeb) oraz możliwość zmiany liczby obsługiwanych w ciągu roku samochodów i osób pobierających materiały.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego oraz nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od Wykonawcy wskazanej powyżej ilości paliwa.
e) Zamówienie realizowane będzie na zasadzie bezgotówkowych zakupów – tankowań pojazdów Zamawiającego do zbiornika udokumentowanych w karcie drogowej pojazdu.
f) Fakturowana cena paliwa będzie zgodna z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.
g) Okres rozliczania – 7 dni. Rozliczenie za zakup paliw płynnych następować będzie w oparciu o cenę za 1 litr tankowanego paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu lub sprzętu mechanicznego pomniejszoną o zadeklarowany stały upust na paliwa objęte niniejszym przedmiotem zamówienia. Upust od cen paliw udzielony przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegał zmianom w okresie jej trwania. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie według faktycznie zakupionego paliwa.
h) Dostawa oleju napędowego letniego obowiązywać będzie w okresie od 1 kwietnia do 20 października, natomiast dostawa oleju napędowego zimowego od 21 października do 31 marca.
i) W przypadku, gdy warunki klimatyczne będą wskazywały na potrzebę używania zimowego oleju napędowego w innym okresie niż wymieniony w lit. h, Wykonawca jest zobowiązany do jego dostawy przez okres ustalony z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: Cena – 100 % 2.Sposób obliczania punktów: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: C = Cn/Co x100 pkt x 100 % gdzie: C –liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych Co - cena oferty ocenianej. Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr1a dla części I, 1b dla części II do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów. 4.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. 5.Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej Części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021, poz. 716 ze zm.) - w odniesieniu dla obu części.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.
1.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 1.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
1.4. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów podmiotowych środków dowodowych:
- aktualną koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum:
dla części I – 100.000 tys. zł
dla części II – 20.000 tys. zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5a dla części I i 5b dla części II do SWZ. 2.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynikać będzie ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, przy czym zmiana ta wywierać będzie bezpośredni wpływ na realizację zamówienia;
b) jeżeli wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, będących następstwem dozwolonego przekształcenia podmiotu;
c) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy;
e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT;
f) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy (realizacja poniżej 50% wartości przedmiotu zamówienia podstawowego), w przypadku długotrwałej awarii maszyn;
g) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
W przypadkach o którym mowa w pkt. 3. lit. f) g) może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wynikać będzie wyłącznie z faktycznie pobranych przez Zamawiającego ilości paliwa.
4.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą pod rygorem przestrzegania przepisów wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 455 ust. 1 ustawy PZP oraz zasad ogólnych obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych. 5.Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.