eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości DrzewiczOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 11A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-778

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 32 64 990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdwgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c224f31a-d2a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021798/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
http://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres profilu nabywcy:
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: - pamięć min. 2 GB RAM, - procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach równoważnych),- jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,- włączona obsługa Java Script,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegółowe informacje techniczne w zakresie korzystania z platformy, m.in. takie jak: specyfikacja połączenia, format przesyłania danych oraz kodowanie i czas odbioru danych znajdują się w Instrukcjach dla Wykonawców udostępnionych na platformie (po wybraniu postępowania) w zakładce „Instrukcje” (na dole strony). Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w pkt. 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO określona została w pkt. 21.3
Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/DZS/2022/TP/WUDiM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz. Zakres planowanej przebudowy obejmuje następujące asortymenty robót :
• rozbiórka elementów wyposażenia mostu w tym: warstw nawierzchni jezdni i izolacji, konstrukcji kap chodnikowych i belek gzymsowych, balustrad,
• wykonanie naprawy stwierdzonych uszkodzeń „góry” płyty pomostu (ubytków) za pomocą zapraw PCC,
• przebudowa konstrukcji przęseł mostu poprzez jego wzmocnienie i poszerzenie przekroju poprzecznego,
• ułożenie nowej izolacji i nawierzchni na jezdni i ciągach pieszo-rowerowych,
• wykonanie elementów odwodnienia mostu,
• dostosowanie górnych partii przyczółków do przekroju poprzecznego mostu zmienionego po przebudowie - m.in. ścianek żwirowych dla oparcia projektowanych płyt przejściowych,
• wykonanie nowych płyt przejściowych za przyczółkami,
• renowacja łożysk stalowych na przyczółkach,
• wykonanie dylatacji modułowych nad przyczółkami,
• naprawa uszkodzeń (ubytków) betonu na spodzie przęsła i na powierzchni przyczółków,
• uzupełnienie ubytków gruntu i naprawa (przełożenie) umocnień skarp przy przyczółkach; naprawa fundamentów (obrzeży) umocnienia,
• remont nawierzchni jezdni na dojazdach,
• wykonanie ciągów pieszo-rowerowych na poszerzeniach mostu,
• montaż stalowych balustrad i barier ochronnych.
Projektant działający na zlecenie Zamawiającego przewidział prowadzenie robót budowlanych
metodą połówkowa przy zastosowaniu ruchu wahadłowego połową jezdni i dla takiego rozwiązania opracowany został udostępniony projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca może zastosować inna technologię, jeżeli uzna to za korzystniejsze, jednak wówczas będzie zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem opracować i zatwierdzić nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą zsumowanych punktów w ramach określonych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zdolność zawodowa Wykonawcy
Wykonawca musi wykazać (oświadczyć), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:
Wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie mostu lub wiaduktu lub estakady o długości całkowitej co najmniej 30 m zlokalizowanego/ej w ciągu drogi publicznej klasy co najmniej Z* każde.
2.Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy
Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia osobę legitymującą się uprawnieniami i doświadczeniem:
Kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne oraz posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej na co najmniej 2 zadaniach polegających na budowie lub przebudowie mostu lub wiaduktu lub estakady o długości całkowitej co najmniej 30 m zlokalizowanego/ej w ciągu drogi publicznej klasy min. Z* każde.
Ponadto patrz pkt. 7 IDW - Rozdział I SWZ.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1376 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity: (Dz. U. 2016, poz. 124) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 00/100).
2. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niż pieniądz beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo wskazane w pkt. 7.7. IDW - Rozdział I SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie: 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy, w tym szacowany termin czynności odbiorowych - 2 tygodnie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.