eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości DrzewiczOgłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191687276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 11A

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-778

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 32 64 990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdwgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c224f31a-d2a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021798/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162419/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26/DZS/2022/TP/WUDiM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2559465,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz. Zakres planowanej przebudowy obejmuje następujące asortymenty robót :
• rozbiórka elementów wyposażenia mostu w tym: warstw nawierzchni jezdni i izolacji, konstrukcji kap chodnikowych i belek gzymsowych, balustrad,
• wykonanie naprawy stwierdzonych uszkodzeń „góry” płyty pomostu (ubytków) za pomocą zapraw PCC,
• przebudowa konstrukcji przęseł mostu poprzez jego wzmocnienie i poszerzenie przekroju poprzecznego,
• ułożenie nowej izolacji i nawierzchni na jezdni i ciągach pieszo-rowerowych,
• wykonanie elementów odwodnienia mostu,
• dostosowanie górnych partii przyczółków do przekroju poprzecznego mostu zmienionego po przebudowie - m.in. ścianek żwirowych dla oparcia projektowanych płyt przejściowych,
• wykonanie nowych płyt przejściowych za przyczółkami,
• renowacja łożysk stalowych na przyczółkach,
• wykonanie dylatacji modułowych nad przyczółkami,
• naprawa uszkodzeń (ubytków) betonu na spodzie przęsła i na powierzchni przyczółków,
• uzupełnienie ubytków gruntu i naprawa (przełożenie) umocnień skarp przy przyczółkach; naprawa fundamentów (obrzeży) umocnienia,
• remont nawierzchni jezdni na dojazdach,
• wykonanie ciągów pieszo-rowerowych na poszerzeniach mostu,
• montaż stalowych balustrad i barier ochronnych.
Projektant działający na zlecenie Zamawiającego przewidział prowadzenie robót budowlanych
metodą połówkowa przy zastosowaniu ruchu wahadłowego połową jezdni i dla takiego rozwiązania opracowany został udostępniony projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca może zastosować inna technologię, jeżeli uzna to za korzystniejsze, jednak wówczas będzie zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem opracować i zatwierdzić nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2949958,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3928941,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2949958,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Kujawy Krzysztof Szymański

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340392880

7.3.3) Ulica: Mostki 1b

7.3.4) Miejscowość: Smólnik

7.3.5) Kod pocztowy: 87-815

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

dylatacje bitumiczne, nawierzchnie bitumiczne, warstwa ochronna i izolacji z asfaltu lanego, kolektor odwodnieniowy, balustrada, bariery mostowe i drogowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2949958,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-21

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.