eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej z podziałem na pakietyOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej z podziałem na pakiety

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172761058

1.5.8.) Numer faksu: 172761058

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.uc@zozstrzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do dezynfekcji i utrzymania higieny szpitalnej z podziałem na pakiety

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0855c720-a454-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069997/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Środki dezynfekcyjne i czystościowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087851/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 250664,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Środki do dezynfekcji powierzchni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 24101,52 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Środki do dezynfekcji pola operacyjnego i skóry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 11310,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Środki do dezynfekcji narzędzi i aparatury medycznej oraz powierzchni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 15256,51 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Środek do dezynfekcji aparatury anestezjologicznej

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 288,41 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 - Środek do mycia i dezynfekcji małych i delikatnych powierzchni i przedmiotów

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 5226,77 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 – Środki do mycia, dezynfekcji ran i błon śluzowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 20077,15 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 - Preparaty do zmywarek i preparat do mycia lodówek

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.5.5.) Wartość części: 1021,55 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8 - Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 103032,80 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 9 – Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1070,31 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 10 - Środki do utrzymania higieny szpitalnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831250-3 - Roztwory myjące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39830000-9 - Środki czyszczące

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

4.5.5.) Wartość części: 26858,69 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 11 – Środek do dezynfekcji i mycia powierzchni ogólnodostępnych i powierzchni sprzętu medycznego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 18305,81 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 12 - Środki myjące i dezynfekujące do myjni endoskopowej EndoCleaner Aort

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39831250-3 - Roztwory myjące

4.5.5.) Wartość części: 12295,67 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 13 - Środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1070,92 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 14 - Chusteczki do dezynfekcji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 9241,73 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 15 – Płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33741000-6 - Produkty do pielęgnacji rąk

4.5.5.) Wartość części: 1481,47 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 16 - Środki do utrzymania higieny szpitalnej II

4.5.3.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39831250-3 - Roztwory myjące

4.5.5.) Wartość części: 6970,17 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 17 – Wózki dwuwiaderkowe i prasy

4.5.3.) Główny kod CPV: 39525000-8 - Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 1377,81 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 18 – Żel do dezynfekcji rąk

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 2186,00 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 19: Preparat antybakteryjny

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 7039,66 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 20 – Środki czystości

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831250-3 - Roztwory myjące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33741100-7 - Środek do mycia rąk

39811100-1 - Odświeżacze powietrza

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

4.5.5.) Wartość części: 5479,44 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 21 - Środek zmiękczająco-płuczący do myjni kaczek i basenów

4.5.3.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.5.5.) Wartość części: 15645,97 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 22 - Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 992,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24617,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24617,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24617,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medisept Sp z o.o. ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9460010016

7.3.3) Ulica: Konopnica 159C

7.3.4) Miejscowość: Motycz

7.3.5) Kod pocztowy: 21-030

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24617,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15173,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15173,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15173,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Henry Kruse Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8941022653

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie

7.3.4) Miejscowość: Kobierzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-040

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15173,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.