eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Targ (zadanie nr 2) - Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DK7 w m. SkawaOgłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Nowy Targ (zadanie nr 2) - Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DK7 w m. Skawa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500075

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mogilska 25

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00161883

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00145163

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zadania obejmującego:
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych lub
- budowę lub przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G o wartości tych robót co najmniej 120 000,00 PLN netto.


b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży elektrycznej:
- wymagana liczba osób: 1 osoba

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- wymagane doświadczenie:
Doświadczenie w opracowaniu lub sprawdzeniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych urządzeń doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G na stanowisku/ stanowiskach:
Projektanta branży elektrycznej
lub
Sprawdzającego dokumentację branży elektrycznej
lub
Głównego Projektanta
lub
Kierownika Zespołu Projektowego.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy
- wymagana liczba osób: 1 osoba

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- wymagane doświadczenie:
Doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 zadań obejmujących:
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych lub
- budowę lub przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G, w tym przynajmniej 1 (jednego) zadania, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 120 000,00 PLN netto, na stanowisku/ stanowiskach:
- Kierownika Robót branży elektrycznej
lub
- Kierownika Budowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób (warunek opisany lit. b , powyżej) Wykonawcy wykazują łącznie.

Za oświetlenie uliczne Zamawiający uzna oświetlenie: jezdni, chodników, tzw. stref konfliktowych (przejścia dla pieszych, skrzyżowania).

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zadania obejmującego:
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych lub
- budowę lub przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G o wartości tych robót co najmniej 120 000,00 PLN netto.


b) dotyczącej osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

1. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży elektrycznej:
- wymagana liczba osób: 1 osoba

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- wymagane doświadczenie:
Doświadczenie w opracowaniu lub sprawdzeniu co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych urządzeń:
- doświetlenia przejść dla pieszych, lub
- oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G na stanowisku/ stanowiskach:
Projektanta branży elektrycznej
lub
Sprawdzającego dokumentację branży elektrycznej
lub
Głównego Projektanta
lub
Kierownika Zespołu Projektowego.

2. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy
- wymagana liczba osób: 1 osoba

Minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- wymagane kwalifikacje:
Uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- wymagane doświadczenie:
Doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 zadań obejmujących:
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych lub
- budowę lub przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego,
zlokalizowanych w ciągu dróg lub ulic o klasie min. G, w tym przynajmniej 1 (jednego) zadania, o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 120 000,00 PLN netto, na stanowisku/ stanowiskach:
- Kierownika Robót branży elektrycznej
lub
- Kierownika Budowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób (warunek opisany lit. b , powyżej) Wykonawcy wykazują łącznie.

Za oświetlenie uliczne Zamawiający uzna oświetlenie: jezdni, chodników, tzw. stref konfliktowych (przejścia dla pieszych, skrzyżowania).

Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

Za ulicę Zamawiający uzna ulicę w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna również drogę lub ulicę w rozumieniu uprzednio obowiązującego brzmienia ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku
w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 11:15

Po zmianie:
2023-04-07 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-05 11:30

Po zmianie:
2023-04-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-04

Po zmianie:
2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.