eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006745994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 42 lok. 2a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-733

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 70 650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbfo.pragapn@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfopraga-pn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa finansowa publicznych placówek oświatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-592ee06f-d5af-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018972/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dbfopraga-pn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ
https://platformazakupowa.pl/pn/dbfopraga-pn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 19 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO/WPAiZP/ZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 493333,33 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy środków czystości dla placówek oświatowych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

19640000-4 - Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33711900-6 - Mydło

33741000-6 - Produkty do pielęgnacji rąk

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39525000-8 - Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z Rozdziałem 8 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy strony mogą dokonać w drodze aneksu w każdym czasie, w przypadku zaistnienia warunku:
1) zmiany nazwy, NIP, Regonu, numeru rachunku, adresu Wykonawcy, jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy;
2) zmiany nazwy, NIP, Regonu, adresu Zamawiającego lub Odbiorców wskazanych w Liście Odbiorców, którą stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy;
3) działania siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony
Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych
aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania
postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
5) powierzenia na warunkach określonych w § 5 wykonania części przedmiotu Umowy, zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy.
6) Wykonawca z obiektywnych względów nie będzie w stanie dostarczyć produktu wskazanego przez niego w Formularzu
cenowym Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, może zaproponować inny, równoważny produkt o
parametrach nie gorszych niż produkt wskazany w Formularzu cenowym Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do niezaakceptowania zaproponowanego innego produkty oraz wymagania dostaw produktu wskazanego w Formularzu
cenowym Wykonawcy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dbfopraga-pn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.