eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie audytu ex-post dla zadania "POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY śRODA śLĄSKA"Ogłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie audytu ex-post dla zadania „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY śRODA śLĄSKA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przygotowanie audytu ex-post dla zadania „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY śRODA śLĄSKA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9d95c22-d50b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160877

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA – konkurs horyzontalny 1-3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poziom dofinansowania 85%

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 Oferta, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1 Składanie ofert, wniosków, zapytań możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.
2 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności:
z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego; wsparcie techniczne dla Wykonawców:  +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; pn-pt: 8:00-16:00; helpdesk@logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
a dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
a dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
b dla Windows 8: Internet Explorer 11
c dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
I Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-33/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego i wsparcia merytorycznego oraz audyt ex post dla inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Środa Śląska”, które będzie realizowane w latach 2022 – 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry kierowniczej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1.1. - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi współfinansowane ze środków unijnych, polegające na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego,
z zatrudnieniem branżowych inspektorów nadzoru, przy realizacji termomodernizacji co najmniej 2 obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 (powierzchnia dotyczy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, który był realizowany w ramach jednej odrębnej usługi) o wartości projektu nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każdy,
1.2 w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi współfinansowane ze środków unijnych, polegające opracowaniu audytu ex-post, przy realizacji termomodernizacji co najmniej 2 obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 (powierzchnia dotyczy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, który był realizowany w ramach jednej odrębnej usługi) o wartości projektu nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każdy

2 . dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
2.1. jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz doświadczenie w pełnieniu, w okresie ostatnich trzech lat, przez co najmniej 6 miesięcy funkcji kierownika, koordynatora, przedstawiciela inwestora zastępczego przy realizacji projektu unijnego przy minimum jednej inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2
2.2. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno -budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności w konstrukcyjno-budowlanej, która w okresie ostatnich trzech lat, przez okres minimum 6 miesięcy, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na termomodernizacji obiektu kubaturowego użyteczności publicznej
2.3. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych która w okresie ostatnich pięciu lat, przez okres minimum 6 miesięcy, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na termomodernizacji czynnego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej
2.4. jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich pięciu lat, przez okres minimum 6 miesięcy, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji minimum jednej inwestycji w polegającej na termomodernizacji obiektu kubaturowego użyteczności publicznej
2.5. jedną osobę umocowaną do sporządzania audytów ex post, która w okresie ostatnich 5 lat zrealizowała audyty ex post dla co najmniej dwóch inwestycji polegających na termomodernizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2 (powierzchnia dotyczy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej, który był realizowany w ramach jednej odrębnej usługi) o wartości projektu nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każdy
2.6. zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
2.420,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.