eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołów Podlaski › "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego."Ogłoszenie z dnia 2023-04-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Sokołowski w Sokołowie Podlaskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 23

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257817400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-sokolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-sokolowski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd32c8d0-ac4b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061585/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095310

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Fn.272.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16318202,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” ma na celu odtworzenie zniszczonej przez wieloletnią eksploatację dróg powiatowych, które obecnie są w złym stanie technicznym i lokalnie utraciły nośność.
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3912W na odcinku Buczyn Szlachecki – Nowy Ratyniec - Stary Ratyniec o długości około 4,5 km”.
Zakres robót zadania 1 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe;
- przełożenie nawierzchni chodnika ze zjazdami;
- remont ścieku z elementów prefabrykowanych;
- wykonanie wymiany konstrukcji w miejscach utraty nośności;
- wykonanie warstwy wyrównawczo - wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- remont przepustów pod koroną drogi powiatowej i na zjazdach;
- oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem skarp;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Kamieńskie, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km”.
Zakres robót zadania 2 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe – rozbiórka przepustu, frezowanie korekcyjne nawierzchni oraz wykonanie wcinki na połączeniu nowej warstwy z istniejącą;
- remont przepustu  60 cm pod koroną drogi poprzez wymianę części przelotowej;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3904W w miejscowości Długie Grzymki, gm. Ceranów, na odcinku o długości ok. 0,990 km”.
Zakres robót zadania 3 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe – frezowanie korekcyjne nawierzchni oraz wykonanie wcinki na połączeniu nowej warstwy z istniejącą;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3905W w miejscowości Zawady, gm. Ceranów na odcinku o długości około 0,850 km”.
Zakres robót zadania 4 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych
- rozbiórka nawierzchni nad przepustem, koryto pod poszerzenia, ścieki, pobocza i elementy odwodnienia,
- wykonanie przebudowy przepustu poprzecznego i budowa przepustu pod skrzyżowaniem i odcinka rowu krytego,
- wykonanie warstwy odsączającej na poszerzeniach,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na poszerzeniach,
- wykonanie ścieków z kostki betonowej w krawężnikach najazdowych 22x15xcm,
- wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W;
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni,
- wykonanie warstwy wyrównawczej poszerzeń z betonu asfaltowego AC11W;
- wykonanie warstwy wiążącej poszerzeń na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W;
- wykonanie warstwy ścieralnej poszerzeń z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3932W w miejscowości Wyrozęby - Podawce, gm. Repki, na odcinku około 0,990 km”.
Zakres robót zadania 5 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze, zdjęcie humusu;
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie odcinków chodnika od km 0+337,70 do km 0+382,20 strona lewa i od km 0+483,10 do km 0+717,20 oraz zjazdów;
- przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika na odc. od km 0+000,00 do km 0+145,10 str. lewa;
- wykonanie wymiany konstrukcji w miejscach utraty nośności;
- wykonanie poszerzenia jezdni na łuku w km 0+881,62 oraz jezdni na odc. od km 0+928,00 do km 0+990,00 str. L;
- wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- ułożenie geosiatki na odcinkach poszerzeń jezdni;
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokryw;
- regulacja wysokościowa oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących wpustów deszczowych;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W w na odcinku Sawice-Dwór – Ostrowiec, gm. Repki, o długości około 0,990 km”. Odcinek I od km 0+059,00 do km 0+889,00 o długości 830 mb oraz odcinek II od km 1+097,00 do km 1+257,00 o długości 160 mb o łącznej długości 990,00 mb.
Zakres robót zadania 6 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni na połączeniu nowej warstwy z istniejącą;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
7.„Przebudowa drogi powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka – Szymanówka, gm. Repki o długości ok. 1,600 km”.
Zakres robót zadania 7 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe i ziemne;
- wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni do 5,50 m;
- wykonanie wymiany konstrukcji w miejscu utraty nośności;
- ułożenie geosiatki na poszerzeniu jezdni i miejscu wymiany konstrukcji;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3924W w miejscowości Wirów, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km”.
Zakres robót zadania 8 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe – frezowanie korekcyjne nawierzchni;
- wymiana istniejącego ścieku korytkowego z elementów betonowych;
- regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych;
- wykonanie konstrukcji poszerzenia na łuku do szerokości 5,50 m;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- oczyszczenie odcinków istniejących rowów drogowych;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3918W na odcinku Nieciecz Włościańska – Jasień, gm. Sabnie, o długości około 0,200 km”.
Zakres robót zadania 9 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie przebudowy konstrukcji na całym odcinku;
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- remont przepustu pod koroną drogi;
- remont nawierzchni na istniejących zjazdach;
- oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem skarp;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm;
- ustawienie oznakowania pionowego;
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W na odcinku Wierzbice-Strupki, gm. Jabłonna Lacka, na odcinku o długości około 0,990 km”.
Zakres robót zadania 10 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe i ziemne;
- wymiana części przelotowej przepustu ᴓ60 cm pod koroną drogi;
- wykonanie konstrukcji poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m;
- ułożenie geosiatki na poszerzeniu jezdni;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4228W w miejscowości Paczuski Duże, gm. Bielany, na odcinku o długości około 0,990 km”.
Zakres robót zadania 11 obejmuje:
- roboty pomiarowe;
- roboty przygotowawcze i wycinka krzaków;
- roboty rozbiórkowe i ziemne;
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W;
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/32 mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 5 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 ust 3 ustawy Pzp.
Zamawiający stwierdza, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.