eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Rozbudowa przychodni zdrowia przy ul. Stalowej 50 na potrzeby Centrum Zdrowia PsychicznegoOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa przychodni zdrowia przy ul. Stalowej 50 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313331

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podróżnicza 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-208

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: amlynczak@spzoz.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa przychodni zdrowia przy ul. Stalowej 50 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25e6aecc-cfd2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079704/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa przychodni zdrowia prz ul. Stalowej 50 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25e6aecc-cfd2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem

https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WCZ/P/R -1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obiektu ochrony zdrowia o przychodnię zdrowia psychicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącej przychodni „Grabiszyn” oraz wykonanie rozbudowy. Część niepoddana rozbiórce pozostanie dalej w użytkowaniu. W miejscu części wyburzonej powstanie obiekt przychodni zdrowia psychicznego. Planowana rozbudowa ma na celu utworzenie dwóch odrębnych obiektów służby zdrowia. Nowa część ma służyć na co dzień pacjentom oraz pracownikom przychodni. W obiekcie przewiduje się gabinety lekarskie oraz zabiegowe, sale terapeutyczne, świetlice pracownię kulinoterapii oraz część administracyjną z gabinetami oraz salami typu open space
Łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku: 750 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Warunek Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2.000.000,00 PLN

b) Warunek Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu robót podobnego rodzaju (jako zamówienie podobnego rodzaju Zamawiający rozumie budowę/rozbudowę/przebudowę obiektu kubaturowego (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, hal, magazynów) o wartości robót minimum 5.000.000,00 zł netto każda i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 750 m2
2) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
a) co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownik projektu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie jako Przedstawiciel Wykonawcy/Kierownik Zespołu/Koordynator/ Kierownik Projektu przy koordynacji/zarządzaniu prac związanych z realizacją minimum jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie /rozbudowie / przebudowie obiektu służby zdrowia (przychodnie zdrowia, szpitale, sanatorium, ośrodek rehabilitacji itp.)

b) co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń Osoba na stanowisko kierownika budowy musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej trzech zadaniach obejmującym swoim zakresem budowę/przebudowę/rozbudowę budynku kubaturowego (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, hal, magazynów) o powierzchni min. 750 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu

c) co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Osoba na stanowisko kierownika robót musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy co najmniej dwóch zadaniach obejmującym swoim zakresem budowę/przebudowę/rozbudowę budynku (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, hal, magazynów) o powierzchni min. 750 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu

d) co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Osoba na stanowisko kierownika robót musi posiadać doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy co najmniej dwóch zadaniach obejmującym swoim zakresem budowę/przebudowę/rozbudowę budynku (z wyłączeniem budynków mieszkalnych, hal, magazynów) o powierzchni min. 750 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej). Wyjątek stanowi osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu. Jeżeli będzie ona posiadać kwalifikacje wymagane dla Kierownika projektu oraz któregokolwiek wskazanego kierownika robót/budowy to osoba ta może pełnić jednocześnie dwie funkcje
– Kierownika projektu i Kierownika robót/budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Tak - zgodnie z pkt. 7.2 IDW (część I SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak - zgodnie z pkt. 7.2 IDW (część I SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Tabela ceny ryczałtowej - załącznik nr 1 do IDW – wypełniony przez Wykonawcę
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy/Konsorcjum firm – jeżeli dotyczy.
Oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia zgodnie z art. 118 ust. 3 i 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)
Odpis lub informację z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt. 11.15 IDW (część I SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień umowy określa projekt umowy (PU) stanowiący Część nr III do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o
których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o
których mowa w: art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.