eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa i rozbudowa budynku basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa tarasu cz. 3 [lokalizacja Łańsk, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie]Ogłoszenie z dnia 2023-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa tarasu cz. 3 [lokalizacja Łańsk, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie]

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Administracji Rządowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142746130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powsińska 69/71

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-903

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.eb2b.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja Gospodarki Budżetowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa tarasu cz. 3 [lokalizacja Łańsk, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie]

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e937620b-cfbe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00152746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa i rozbudowa budynku basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa tarasu. Cz. 3 [lokalizacja Łańsk, gmina Stawiguda, woj. Warmińsko - mazurskie]

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://zamowienia.eb2b.com.pl/user/terms lub https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu
email oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”;
5) zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 Mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.
2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
8. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji zawarte są w Rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej
69/71, 02-903 Warszawa (dalej: „COAR”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy,
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w
sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
„Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego COAR informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki
Budżetowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 02-903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa; email: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w
imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie przepisów Zarządzenia nr 249 Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej
oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego (M.P.
2020 poz. 1215). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej
COAR, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby
COAR mogło prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki prawne.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR oraz na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych spółka eB2B Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
(adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B,
na której COAR prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://zamowienia.eb2b.com.pl/,
a także podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
6) Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO) - skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania, a także z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
10) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12) COAR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2023/38

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa tarasu (Etap III).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji, dotyczący tzw. Etapu III, został określony w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej oraz w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na całość przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony w zakresie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiada aktualną opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku basenowego wraz z pływalnią o wartości co najmniej 2 mln zł brutto.
2. Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności, przy co najmniej 2 robotach budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontów budynków/obiektów o wartości co najmniej 3 mln zł brutto każda;
2) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności;
3) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności;
4) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą telekomunikacyjną na obiektach budowlanych takich jak lokalne linie oraz instalacje min. przewodowe wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
6) Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
7) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8) Polisę ubezpieczeniową potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
2) Wykaz osób, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby Uprawnione następujące dokumenty:
1) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność.
5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdział VIII podrozdział I ust. 4 i 5 SWZ.
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy równie Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
7) Potwierdzenie wniesienia wadium, w formie innej niż pieniężna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX Podrozdział I ust. 1 pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IX Podrozdział I ust. 2 pkt 2 – 8.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Szczegółowe warunki, na których zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Inne warunki realizacji:
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów oraz wykonywanych robót.
2) Wykonawca zakupi, dostarczy i zamontuje urządzenia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
3) Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także zorganizuje i utworzy zaplecze techniczno-socjalno-magazynowe. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy i w cenie oferty.
4) Wykonawca winien przewidzieć i uwzględnić w kalkulacji ceny wynagrodzenia ofertowego, wykonanie pełnego zakresu robót, który w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będzie z Opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ i umowy, a także ze specyfiki realizacji robót, rozwiązań technicznych
i materiałowych.
II. Postanowienia dotyczące wizji lokalnej:
1) Przed terminem składania ofert Zamawiający organizuje dla Wykonawców wizję lokalną oraz wymaga obligatoryjne uczestnictwo w wizji.
2) Termin wizji ustala się na dzień 12.04.2023 r. o godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców: Ośrodek Wypoczynkowy Łańsk, 11-034 Stawiguda. Osobami do kontaktu są:
• Pani Monika Krysiak, tel.: 516 250 549, e-mail: monika.krysiak@centrum.gov.pl.
3) Najpóźniej do dnia 11.04.2023 r. do godz. 15:00 zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje” wykaz osób (imię
i nazwisko oraz dane firmy w tym telefon kontaktowy), które wezmą udział
w wizji, zgodnie z formularzem pn. Lista osób uczestniczących w wizji lokalnej, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ lub na adres e-mail wskazany powyżej.
UWAGA !!!! Wykonawca zobowiązany jest zgłosić osoby zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ. W przypadku uczestnictwa osoby/osób, które nie zostały zgłoszone, a będą uczestniczyły w wizji lokalnej, Zamawiający na miejscu wizji lokalnej, będzie wymagał pełnomocnictwa podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy.
Zamawiający/przedstawiciel Zamawiającego przed rozpoczęciem wizji lokalnej, sprawdzi i potwierdzi zgłoszenia/pełnomocnictwa Wykonawców/przedstawicieli Wykonawców, które będą stanowiły dowód odbycia wizji lokalnej w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę.
4) Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców przed złożeniem oferty, gdyż z uwagi na specyficzne uwarunkowania realizacyjne, uważa ją za bardzo istotną dla należytego sporządzenia ofert. Brak udziału w wizji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
III. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. Szczegółowy zakres został opisany w Rozdziale XVIII SWZ. Odwołanie przysługuje na nr zamówienia: 2023/38.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.