eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCHOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adolfa Pawińskiego 5B

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-106

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ippt.pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ippt.pan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
STOSOWANYCH W PRACACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cef80248-7c93-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

UE HORIZON TMA MSCA: Multifunctional and Sustainable Nanoarchitectured Networks for High-Performance Filtering of Air Pollutants

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499478

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP1/67/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300923,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT GENOPLAST LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.1. DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 14700,79 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT BIONOVO LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.2 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 17109,86 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT PLASTIC GROUP LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.3 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2778,75 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT eMERCATOR LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.4 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 10696,06 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT BIO-RAD LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.5 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4677,40 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT LABIT LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.6 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1444,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT GREINER LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.7 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 27729,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT SARSTEDT, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.8 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1344,20 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT BIOSPACE LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.9 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2758,51 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT CHEMLAND LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1.10 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 19261,59 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT MERC (SIGMA) LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.11 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 6679,40 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT THERMO FISHER SCIENTIFIC, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.12 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 73477,30 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT CYTOGEN LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.13 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 832,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT SABEU LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.14 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 9750,00 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT SHOWA LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.15 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 595,66 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT REGEN HU LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.16 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 19562,40 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT PERKIN ELMER LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.17 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 6923,80 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT SIGMED LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.18 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1641,90 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT ELO LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.19 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 17992,00 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT SCAFFEX LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1.20 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 7488,00 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT GEYER LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁACZNIKIEM NR 1.21 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1011,04 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - DOWOLNEGO PRODUCENTA/-ÓW, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.22 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3250,00 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT HYDROLAB LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.23 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 253,50 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT MERC LIFE LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.24 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 33121,40 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT LIFE TECHNOLOGIES LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.25 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4875,00 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT WITKO LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.26 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3276,00 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT TEDPELLA LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.27 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3123,90 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MATERIAŁY LABORATORYJNE - PRODUCENT NT-MDT LUB RÓWNOWAŻNE, ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1.28 DO SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4569,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15564,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15564,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15564,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Genoplast Biotech S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 592 228 59 53

7.3.3) Ulica: ul. Brzozowa 8,

7.3.4) Miejscowość: Rokocin

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15564,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie;

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie;

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: jedyne złożone oferty w powyższych częściach, przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36714,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36714,76 PLN

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25723,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 54347,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25723,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biokom Systems M. Sidor Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5221046641

7.3.3) Ulica: ul. Wspólna 3,

7.3.4) Miejscowość: Janki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25723,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1116,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1116,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1116,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sarstedt Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7870001085

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 25,

7.3.4) Miejscowość: Blizne Łaszczyńskiego, Stare Babice

7.3.5) Kod pocztowy: 05-082

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1116,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5757,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5757,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Merck Life Science Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 778-10-02-137

7.3.3) Ulica: ul. Szelągowska 30,

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-626

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5757,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: Oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w powyższych częściach , przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89556,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113024,70 PLN

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: Oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w powyższych częściach , przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 762,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1904,24 PLN

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: Oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w powyższych częściach , przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3560,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11593,80 PLN

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: jedyne złożone oferty w powyższych częściach, przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6543,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6543,60 PLN

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 479,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 479,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 479,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A-Biotech M.Zemanek-Zboch Sp.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8942939460

7.3.3) Ulica: ul. Muchoborska 18

7.3.4) Miejscowość: WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 54-424

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 479,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30721,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39396,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30721,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MERC LIFE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7781002137

7.3.3) Ulica: ul. Szelągowska 30

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 61-626

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30721,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6088,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6088,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6088,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A-BIOTECH – M.ZEMANEK-ZBOCH Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8942939460

7.3.3) Ulica: ul. Strzegomska 260A lok. 4

7.3.4) Miejscowość: WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 54-432

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6088,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3089,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3136,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3089,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WITKO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 729 255 02 18

7.3.3) Ulica: Al. Piłsudskiego 143,

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-332

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3089,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone w powyższych częściach , przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6590,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21050,00 PLN

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Faktyczne: nie została złożona żadna oferta w wymaganym terminie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.