eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki KrakowskiejOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 628 26 47

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.pk.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae3cb10-b905-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

MATBUD'2023 - Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych, nr BPI_WTP_2021_1_00002

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122435

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KA-2/020/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 251741 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 44239,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych L-2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 3447 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej L-0.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 33651 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Ś-0 - część 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2513 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Ś-0 - część 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2317 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszulek promocyjnych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 2310 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 295,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3168,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1571,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greg International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9451949001

7.3.3) Ulica: Skotnicka

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-394

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1571,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7546 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60024 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30087,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131359042

7.3.3) Ulica: 3 Maja 11

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-030

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30087,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2152,5 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2152,5 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greg International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9451949001

7.3.3) Ulica: Skotnicka

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-394

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2152,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
W dniu 21 marca 2023r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - PPHU LIR Elzbieta Zajet, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
Dnia 27 marca 2023r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia i wyznaczył termin podpisania umowy do dnia 30 marca 2023r. W dniu 30 marca 2023r, tj. w dniu podpisania umowy Wykonawca poinformował, że nie przystąpi do jej podpisania i złożył stosowne pismo uzasadniające swoją decyzję.
Stan faktyczny jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 263 uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2257 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1257,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3874,5 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1257,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Greg International Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9451949001

7.3.3) Ulica: Skotnicka

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-394

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1257,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.